Przetargi.pl
Świadczenie usługi związanej z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów zmieszanych z punktu przeładunku i segregacji odpadów komunalnych w Krotoszynie

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Krotoszynie ogłasza przetarg

 • Adres: 63700 Krotoszyn, ul. Rawicka
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 062 7254233 w. 20 , fax. 627 228 000
 • Data zamieszczenia: 2019-01-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Krotoszynie
  ul. Rawicka 41
  63700 Krotoszyn, woj. wielkopolskie
  tel. 062 7254233 w. 20, fax. 627 228 000
  REGON: 25046865000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pgkimkrotoszyn.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka Prawa Handlowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usługi związanej z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów zmieszanych z punktu przeładunku i segregacji odpadów komunalnych w Krotoszynie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Świadczenie usługi związanej z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów zmieszanych z punktu przeładunku i segregacji odpadów komunalnych w Krotoszynie
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90533000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Przystępując do postępowania, Wykonawca ma obowiązek wnieść wadium w wysokości 7.000,00 zł (słownie siedem tysięcy i 00/100 złotych)
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że posiada: • licencja na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów będących przedmiotem zamówienia zgodnie z Ustawą z dnia 14.12.2012r. o odpadach (Dz.U.2016.1987 tj. z dnia 2016.12.09), • pozwolenie zintegrowane instalacji zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U.2017.519 tj. z dnia 2017.03.13), • wpis do rejestru zgodnie z art. 50 ust 1, w związku z art. 54 ust 2 ustawy z dnia 14.12.2012r o odpadach (tekst jednolity: Dz.U.2018r poz. 992 ze zm.).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W przypadku gdy Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu spełnienia – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby – warunków udziału w postępowaniu oraz w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia, Wykonawca zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach o których mowa w pkt IX.B.1 i C.1 SIWZ. W przypadku gdy Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom nie będącym podmiotem, na którego zasoby powołuje się wykonawca- w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu o których mowa w pkt IX.C.1 SIWZ. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oferta winna zawierać oświadczenia o których mowa w pkt IX.B.1 i C.1 SIWZ, złożone przez każdego z Wykonawców z osobna w zakresie, w którym dany Wykonawca wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach