Przetargi.pl
Pełnienie obsługi ratowniczej w Parku Wodnym OCTOPUS w Suchym Lesie

Gminny Ośrodek Sportu w Suchym Lesie ogłasza przetarg

 • Adres: 62002 Suchy Las, ul. Szkolna
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 0-61 8125028,8115963,505120068 , fax. 0-61 8115963
 • Data zamieszczenia: 2019-01-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gminny Ośrodek Sportu w Suchym Lesie
  ul. Szkolna 20
  62002 Suchy Las, woj. wielkopolskie
  tel. 0-61 8125028,8115963,505120068, fax. 0-61 8115963
  REGON: 63449818200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gos.suchylas.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: samorządowy zakład budżetowy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Pełnienie obsługi ratowniczej w Parku Wodnym OCTOPUS w Suchym Lesie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe świadczenie usługi pełnienia obsługi ratowniczej w Parku Wodnym Octopus w Suchym Lesie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku I do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 75252000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca: a) Złoży oświadczenie (wg. wzoru- formularz oferty- zał. II do SIWZ); b) Posiada decyzję Ministra właściwego do spraw wewnętrznych wyrażającą zgodę na wykonywanie usług w zakresie ratownictwa wodnego, lub zgodnie z art. 40 ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych z dnia 18 sierpnia 2011 r. (Dz. U. z 2011, Nr 208, poz. 1240 ze. zm.) inny dokument uprawniający do wykonywania ratownictwa wodnego uzyskany na podstawie przepisów dotychczasowych.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Formularz oferty wraz z załącznikami

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach