Przetargi.pl
Świadczenie usługi zbiorowego żywienia mieszkańców Centrum Wsparcia Społecznego „Na Przedwiośniu” przy ul. Przedwiośnie 1 w Warszawie wraz z dzierżawą pomieszczeń kuchennych i wyposażenia

CENTRUM WSPARCIA SPOŁECZNEGO NA PRZEDWIOŚNIU ogłasza przetarg

 • Adres: 04-748 Warszawa, ul. Przedwiośnie 1
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 228152104 , fax. 228152104
 • Data zamieszczenia: 2023-04-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: CENTRUM WSPARCIA SPOŁECZNEGO NA PRZEDWIOŚNIU
  ul. Przedwiośnie 1
  04-748 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 228152104, fax. 228152104
  REGON: 000293315
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usługi zbiorowego żywienia mieszkańców Centrum Wsparcia Społecznego „Na Przedwiośniu” przy ul. Przedwiośnie 1 w Warszawie wraz z dzierżawą pomieszczeń kuchennych i wyposażenia
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Świadczenie usługi zbiorowego żywienia mieszkańców Centrum Wsparcia Społecznego „Na Przedwiośniu” przy ul. Przedwiośnie 1 w Warszawie wraz z dzierżawą pomieszczeń kuchennych i wyposażenia na okres od dnia 01.03.2023 r. do dnia 31.03.2023, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. 2. Wykonawca jest zobowiązany na czas trwania umowy do zatrudnienia pracowników na umowę o pracę, przejętych od Zamawiającego w trybie art. 231 Kodeksu pracy na podstawie umowy nr 6DP/UM/17/2022 z dn. 31.01.2022 r. na Świadczenie przez Wykonawcę usług zbiorowego żywienia mieszkańców Domu Pomocy Społecznej „Na Przedwiośniu” przy ul. Przedwiośnie 1 w Warszawie wraz z dzierżawą pomieszczeń kuchennych i wyposażenia w okresie od dnia 01.02.2022 r. do dnia 31.01.2023 na rzecz Zamawiającego.3. Przez usługę rozumie się całodobowe wyżywienie mieszkańców, przygotowywane na bieżąco, ze świeżych produktów w pomieszczeniach kuchni CWS, zgodnie z wymaganiami określonymi odpowiednio: w przepisach ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2132) i rozporządzeń wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy oraz zaleceniami Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55321000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 5 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach