Przetargi.pl
Świadczenie usługi ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Srokowo.

Gmina Srokowo ogłasza przetarg

 • Adres: 11-420 Srokowo, Plac Rynkowy
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 89 7544520 , fax. 89 7544522
 • Data zamieszczenia: 2021-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Srokowo
  Plac Rynkowy 1
  11-420 Srokowo, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 89 7544520, fax. 89 7544522
  REGON: 51074281800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.srokowo.warmia.mazury.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usługi ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Srokowo.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest „Świadczenie usługi ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Srokowo”. Przedmiot zamówienia nie został podzielony na części: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej w tym : 1) ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, 2) ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, 3) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności oraz posiadania mienia. Szczegółowe informacje na temat przedmiotu zamówienia znajdują się w Załączniku nr 1 do SIWZ- Opis przedmiotu zamówienia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach