Przetargi.pl
„Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tereszewie, Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Ziemi w Marzęcicach, Zespołu Szkół im. Władysława Jagiełły w Kurzętniku, Gminnego Zespołu Opiekuńczo-Wychowawczego w Kurzętniku”

Gmina Kurzętnik ogłasza przetarg

 • Adres: 13-306 Kurzętnik, ul. Grunwaldzka
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 056 4740515, 056 4748282 , fax. 564 748 284
 • Data zamieszczenia: 2021-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kurzętnik
  ul. Grunwaldzka 39
  13-306 Kurzętnik, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 056 4740515, 056 4748282, fax. 564 748 284
  REGON: 53826000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bipkurzetnik.warmia.mazury.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tereszewie, Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Ziemi w Marzęcicach, Zespołu Szkół im. Władysława Jagiełły w Kurzętniku, Gminnego Zespołu Opiekuńczo-Wychowawczego w Kurzętniku”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są dostawy pn. „Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tereszewie, Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Ziemi w Marzęcicach, Zespołu Szkół im. Władysława Jagiełły w Kurzętniku, Gminnego Zespołu Opiekuńczo-Wychowawczego w Kurzętniku” Z podziałem na 8 części. Szczegółowy wykaz asortymentu został wypisany na formularzach asortymentowo-cenowych zał. 3a, 3b,3c, 3d, 3 e, 3f, 3g, 3h zamówienia wraz z wykazem i ilościami dla poszczególnych szkół z podziałem na 8 części zamówienia: Część I Artykuły spożywcze różne – Załącznik nr 3a Część II Nabiał i przetwory mleczne– Załącznik nr 3b Część III Jaja – Załącznik nr 3c Część IV Mrożonki – Załącznik nr 3d Część V Ryby – Załącznik nr 3e Część VI Mięso, drób, wędliny – Załącznik nr 3f Część VII Owoce i warzywa – Załącznik nr 3g Część VIII Pieczywo – Załącznik nr 3h 1. Podane ilości zamawianych produktów są ilościami szacunkowymi. 2. Formularze asortymentowo-cenowe (3a-3h) będące integralną częścią SIWZ zawierają wykaz asortymentu i ilości produktów spożywczych, które stanowią przewidywane zapotrzebowanie na okres trwania umowy. 3. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wadliwej partii dostarczonego towaru, reklamacja zostanie zgłoszona telefonicznie. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie do jego wymiany na towar wolny od wad, w ilościach zakwestionowanych przez Zamawiającego. 4. Nie wykonanie pełnego zakresu ilościowego umowy nie rodzi roszczenia o zakup nie zrealizowanej w okresie obowiązywania umowy ilości towaru. 5. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar do siedziby Zamawiającego własnym transportem, na własny koszt i własne ryzyko oraz do elastycznego reagowania na zwiększone lub zmniejszone potrzeby Zamawiającego w stosunku do danego asortymentu lub całości dostawy. 6. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 7. Dostawy będą odbywać się partiami, w związku z bieżącymi potrzebami Zamawiającego, Zgłoszenie zapotrzebowanie będzie następować telefonicznie przez upoważnionego pracownika najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień planowanych dostaw. 8. Zamawiany towar musi być świeży, posiadać świadectwo jakości, będą dostarczone w oryginalnych i nienaruszonych opakowaniach. Mięso i wędliny powinny być świeże, nie mrożone, dostarczane w czystych, zamkniętych pojemnikach do przewozu mięsa i wędlin, codziennie lub na każde zamówienie telefoniczne Zamawiającego. W przypadku mięsa i produktów mięsnych wykonawca musi posiadać decyzję właściwego organu Inspekcji Weterynaryjnej lub Państwowej Inspekcji Sanitarnej, dotyczącej możliwości produkcji lub obrotu danym produktem spożywczym, będącym przedmiotem zamówienia. 9. Dostawca udziela gwarancji na przydatność do spożycia dostarczonych produktów, przy czym termin ważności produktów dostarczanych w danej partii nie może być jednak krótszy niż 5 dni od dnia dostawy w przypadku nabiału oraz 30 dni w przypadku innych artykułów spożywczych. Pieczywo wypiekane w dniu dostarczenia. 10. Mięso i wędliny muszą być dostarczane w czystych, zamkniętych pojemnikach do przewozu mięsa i wędlin. Mięso surowe nie może być przewożone razem z wędlinami. 11. Mrożonki mają być dostarczane w formie nie rozmrożonej. 12. Prosimy o podanie cen tj. wiążących (patrz. pkt. 13) na okres obejmowania umowy (1 rok) w przypadku jej zawarcia – otrzymana od Państwa oferta będzie integralną częścią umowy. Prosimy o podanie cen jednostkowych zgodnie z formularzami asortymentowo-cenowymi – za 1 sztukę/kilogram każdego produktu. 13. W wyjątkowych udokumentowanych przypadka istnieje możliwość jednorazowej zmiany ceny wybranego asortymentu np. w przypadku drastycznych utrzymujących się przez okres minimum 2 miesięcy podwyżek skupu żywca, zmian cen z dostawcami, producentami. W sprawie podwyżek należy złożyć pismo wraz z dokumentami świadczącymi o podwyżkach. Zamawiający po analizie i przeliczeniu środków zadecyduje o możliwość zmiany cen. 14. Zamawiający dopuszcza możliwość zamówienia asortymentu nie będącego w wykazie zamówienia po cenach aktualnych na dzień dostawy. 15. Artykuły żywnościowe objęte dostawą powinny spełniać wymogi sanitarno-epidemiologiczne i zasady systemu HACCP w zakładzie żywienia zbiorowego. 16. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie przedmiotu zamówienia publicznego, w domyśle, wskazaniu takiemu każdorazowo towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Zgodnie z art. 29 ust 3 ustawy prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych i zastosowanie produktów równoważnych na cały asortyment stanowiący przedmiot zamówienia publicznego, tj. produktów innych producentów niż wymienione w SIWZ z zastrzeżeniem, by ich minimalne parametry jakościowe były co najmniej takie same jak parametry i cechy produktów wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia publicznego. W przypadku zaoferowania asortymentu równoważnego, Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że oferowany przez niego produkt spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. Na potwierdzenie spełniania wymagań, Wykonawca przedłoży na żądanie Zamawiającego specyfikację produktu równoważnego oferowanego przez Wykonawcę, która ma zawierać wyszczególnione cechy charakterystyczne, potwierdzające zgodność oferowanego asortymentu z asortymentem opisanym przez Zamawiającego (skład, wagę, gramaturę itp.). 17. UWAGA: Jeżeli zaoferowane artykuły będą posiadały parametry gorsze od wymaganych w opisie przedmiotu zamówienia publicznego, Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy prawo zamówień publicznych. Ciężar udowodnienia, że zaoferowane przez Wykonawcę artykuły odpowiadają wymaganiom wskazanym przez Zamawiającego, spoczywa na Wykonawcy. 18. Nie dopuszcza się asortymentów produkowanych dla sieci supermarketów, drogerii, itp. (np. wyprodukowane dla biedronki, dla lidla, dla polo itd.) 19. Zamawiający nie określa wymagań dotyczących zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy. 20. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 21. Uwaga. Płatność na podstawie jednej faktury wystawionej na koniec każdego miesiąca na podstawie dokumentu w/z. Termin płatności 21 dni. UWAGA!!! NA KAŻDĄ CZĘŚĆ NALEŻY ZŁOŻYĆ ODDZIELNĄ OFERTĘ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15800000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach