Przetargi.pl
Świadczenie usługi transportu ( w tym załadunek, rozładunek) prób do badań laboratoryjnych z miejsc oraz w miejsca wskazane przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kole na terenie kraju na rok 2013

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kole ogłasza przetarg

 • Adres: 62-600 Koło, ul. Bogumiła 65
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 0-63 272 24 20 , fax. 0-63 261 65 57
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kole
  ul. Bogumiła 65 65
  62-600 Koło, woj. wielkopolskie
  tel. 0-63 272 24 20, fax. 0-63 261 65 57
  REGON: 31106001000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.piwkolo.info
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usługi transportu ( w tym załadunek, rozładunek) prób do badań laboratoryjnych z miejsc oraz w miejsca wskazane przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kole na terenie kraju na rok 2013
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Świadczenie usługi transportu ( w tym załadunek, rozładunek) prób do badań laboratoryjnych z miejsc oraz w miejsca wskazane przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kole na terenie kraju na rok 2013
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 601000009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 2400,00 PLN

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.piwkolo.info
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach