Przetargi.pl
„Świadczenie usługi transportu odpadów balastowych w 2020 i 2021 roku"

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne LECH Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 15-110 Białystok, ul. Kombatantów
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 856 539 800 , fax. 856 539 800
 • Data zamieszczenia: 2020-07-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne LECH Sp. z o.o.
  ul. Kombatantów 4
  15-110 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 856 539 800, fax. 856 539 800
  REGON: 50001472000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.lech.net.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Świadczenie usługi transportu odpadów balastowych w 2020 i 2021 roku"
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia stanowi usługa cyklicznego transportu odpadów balastowych – kod odpadu 19 12 12 – w planowanej ilości do 26 000 Mg z Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach (położonym w odległości ok. 4 km od południowych granic Białegostoku, przy drodze gminnej Białystok – Juchnowiec Kościelny) wraz z rozładunkiem w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku przy ul. Gen. Wł. Andersa 40F (oba zakłady stanowią własność Zamawiającego). Szacowana dobowa ilość odpadów do przewiezienia wynosi około 50-250 Mg. 2. Podana wyżej ilość odpadów (dla całego zamówienia, jak i dobowa) jest ilością szacowaną przez Zamawiającego i może ulec zmianie, w tym zmniejszeniu do 16 000 Mg, stosownie do rzeczywistych potrzeb Zamawiającego i z tego tytułu Wykonawcy nie będą przysługiwać żadne roszczenia wobec Zamawiającego, w szczególności roszczenia finansowe. 3. Zamawiający oświadcza, że jest wytwórcą odpadów, ujętych w pozwoleniu zintegrowanym, wskazanych pkt 1. 4. Załadunek odpadów na terenie ZUOK w Hryniewiczach leży po stronie Zamawiającego i realizowany jest za pomocą ładowarki kołowej o wysokości załadunku maksymalnie 4 m lub maszyny przeładunkowej. 5. Transport wraz z rozładunkiem odpadów realizowany będzie samochodami samowyładowczymi (np. typu ruchoma podłoga), z pokrywą skrzyni ładunkowej staraniem i na koszt i ryzyko Wykonawcy wliczony w wynagrodzenie Wykonawcy, w dni robocze (poniedziałek – piątek) między 06:00 a 20:00, z możliwością transportu w sobotę w godzinach 7:00 a 14:00. 6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji, tj. zwiększenia ilości całego zamówienia określonego w pkt 1. w zależności od nieprzewidzianych potrzeb do 10 000 Mg, całkowita ilość zamówienia z uwzględnieniem prawa opcji nie przekroczy 36 000 Mg. Zastrzeżenie prawa opcji związane jest są z niepewnością wynikającą z wielkości prognozowanego strumienia odpadów dostarczanych do ZUOK Hryniewicze. Skorzystanie z prawa opcji odbędzie się na podstawie pisemnego zlecenia i będzie realizowane w okresie obowiązywania umowy o zamówienie. 7. Wymienione zastrzeżenie jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji Umowy. W przypadku nie skorzystania przez Za-mawiającego z wymienionego uprawnienia, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu, w szczególności roszczenia finansowe. 8. Środek transportu Wykonawcy winien być przystosowany do przewozu odpadów, tj. musi być szczelny, stabilny, mieć zabezpieczenia uniemożliwiające zanieczyszczanie tras przejazdów, mieć zabezpieczenia uniemożliwiające osuwanie się odpadów. Pojazdy Wykonawcy do transportu odpadów winny być w dobrym stanie technicznym i wizualnym. Wykonawca winien dysponować liczbą pojazdów oraz przeszkolonego personelu niezbędną do wykonania usługi zgodnie z zamówieniem. 9. Wykonawca winien posiadać stosowne zezwolenie na transport odpadów uwzględniające przedmiotowy kod odpadu zgodnie z obowiązującymi przepisami. 10. Wykonawca podporządkuje się do obowiązujących na terenie obu zakładów przepisów organizacyjnych, bhp i porządkowych. 11. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zawarte są we wzorze umowy Tom II SIWZ). 12. Wykonawcę zobowiązuje się do odbierania i transportowania odpadów przestrzegając przepisy art. 61 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 110 ze zm.) zakazującego przeładowywania pojazdów odpadami. 13. Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, ze zm.) osób, które będą wykonywać czynności w zakresie transportu wraz z rozładunkiem odpadów przez cały okres realizacji Umowy. Ustalenie wymiaru czasu pracy tych osób Zamawiający pozostawia w gestii Wykonawcy. Obowiązki Wykonawcy lub podwykonawcy w tym zakresie zostały uregulowane we Wzorze umowy - tom II SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90512000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest z wnieść przed upływem terminu składania ofert, wadium w wysokości 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy i 00/100 zł). Szczegółowe postanowienia dotyczące wnoszenia, zwrotu i utraty wadium opisane są w SIWZ tom I IDW pkt 12.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: nie dotyczy
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Dokumenty podmiotów zagranicznych: 1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w sekcji III.4 pkt 2 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby – wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 3. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 4. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej: W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (informacja z otwarcia ofert), każdy Wykonawca, bez odrębnego wezwania, składa oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, z Wykonawcą lub Wykonawcami, którzy złożyli Oferty w niniejszym postępowaniu (o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp). Wzór oświadczenia – załącznik nr 3 do IDW. 5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. 1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia - w tym przypadku ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Dokument pełnomocnictwa musi być załączony do Oferty i zawierać w szczególności wskazanie: postępowania o zamówienie publiczne którego dotyczy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania, obejmujący przede wszystkim: - reprezentowanie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego; - zaciąganie zobowiązań w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego; - złożenie Oferty wspólnie; - prowadzenie korespondencji i podejmowanie zobowiązań związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. 2) Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany w imieniu wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym Wykonawcę ustanowionego jako pełnomocnika i przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji wykonawcy. Stosowne pełnomocnictwo należy dołączyć do Oferty w formie oryginału pełnomocnictwa lub kopii poświadczonej notarialnie. 6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 i art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. 8. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni zobowiązani, na wezwanie w trybie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp złożyć dokumenty i oświadczenia o których mowa w sekcji III.3) i III.4). IDW, przy czym: 1) dokumenty i oświadczenia na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazane o których mowa w sekcji III.4) IDW składa każdy z Wykonawców oddzielnie. 9. Kompletna Oferta musi zawierać: a) Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej IDW (Wykonawca może złożyć ofertę na własnym formularzu, lecz jej treść musi być zgodna z treścią formularza załączonego do IDW), b) stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania Oferty nie wynika bezpośrednio z właściwego rejestru, c) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego, d) oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp (wzór: załącznik nr 2 do IDW), e) dowód wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach