Przetargi.pl
ŚWIADCZENIE USŁUGI SERWISU I OBSŁUGI SZPITALNYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH W SPZ ZOZ W NOWEJ DĘBIE

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie ogłasza przetarg

 • Adres: 39460 Nowa Dęba, ul. M. C. Skłodowskiej
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 15 8462651 w. 120
 • Data zamieszczenia: 2017-04-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie
  ul. M. C. Skłodowskiej
  39460 Nowa Dęba, woj. podkarpackie
  tel. 15 8462651 w. 120
  REGON: 56329800000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: inny:

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ŚWIADCZENIE USŁUGI SERWISU I OBSŁUGI SZPITALNYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH W SPZ ZOZ W NOWEJ DĘBIE
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia: 1.1. Przedmiotem zamówienia jest " Świadczenie usługi serwisu i obsługi szpitalnych systemów informatycznych w SPZ ZOZ w Nowej Dębie”. 1.2. Szczegółowy opis i zakres realizacji usługi będącej przedmiotem zamówienia opisany został odpowiednio w Załączniku nr 1 do SIWZ – „Opis przedmiotu zamówienia” . 1.3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach określonych we Wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ . 1.4. Wykonawca ( a także Podwykonawca – jeżeli dotyczy) w ramach realizacji umowy zobowiązany będzie do zatrudnienia na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy minimum 2 osoby w charakterze informatyków, administratorów systemów informatycznych i serwisantów zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 29 ust.3a ustawy Pzp. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli spełnienia przez Wykonawcę w/w wymagań, w szczególności poprzez uprawnienie Zamawiającego do żądania – w każdym momencie w okresie obowiązywania umowy - przedłożenia przez Wykonawcę zanonimizowanych umów o pracę osób wskazanych powyżej w terminie 48 godzin licząc od momentu przekazania przez Zamawiającego stosownego żądania w tym zakresie. 1.5. Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca zatrudni na czas realizacji zamówienia osoby o których mowa w pkt.1.4 na podstawie umowy o pracę. 1.6. Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia imiennej listy pracowników skierowanych do realizacji zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu oświadczenia każdego z pracowników na temat stosunku pracy i jej zakresu (z wyłączeniem informacji o wysokości wynagrodzenia) wraz z uzyskaną od pracowników zgodą na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych pod rygorem nie podpisania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 1.7. Możliwe jest dokonanie wizji lokalnej w miejscu realizacji przedmiotu zamówienia. Zainteresowani powinni zgłosić chęć udziału w wizji pod numerem telefonu: ( 15) 846 26 51 wew. 163.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72000000-5

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach