Przetargi.pl
Świadczenie usługi restauracyjnej dla 250 osób podczas Wojewódzkich Obchodów Dnia Rodziny, na terenie miasta Łodzi, w dniu 31.05.2023 r.

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ogłasza przetarg

 • Adres: 91-302 Łódź, Snycerska 8
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-03-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi
  Snycerska 8
  91-302 Łódź, woj. łódzkie
  REGON: 472077534
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.rcpslodz.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samorządowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usługi restauracyjnej dla 250 osób podczas Wojewódzkich Obchodów Dnia Rodziny, na terenie miasta Łodzi, w dniu 31.05.2023 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: „Świadczenie usługi restauracyjnej dla 250 osób podczasWojewódzkich Obchodów Dnia Rodziny, na terenie miasta Łodzi, w dniu 31.05.2023 r.” Szczegółowo przedmiot zamówienia opisany jest w Załączniku nr 4 do niniejszej SWZ.Kod CPV: 55300000-3 Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków55520000-1 Usługi dostarczania posiłków
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55300000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-03-24

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach