Przetargi.pl
Świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu płatnego obszaru parkowania pojazdów oraz pobierania opłat w okresie od 02.01.2013r. do 31.12.2013r.

Gmina Miasto Chełmża ogłasza przetarg

 • Adres: 87-140 Chełmża, ul. Gen. Hallera 2
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 056 675-22-91 , fax. 056 675-21-22
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Chełmża
  ul. Gen. Hallera 2 2
  87-140 Chełmża, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 056 675-22-91, fax. 056 675-21-22
  REGON: 87111869000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.chelmza.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu płatnego obszaru parkowania pojazdów oraz pobierania opłat w okresie od 02.01.2013r. do 31.12.2013r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie obejmuje świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu płatnego obszaru parkowania pojazdów oraz pobierania opłat. Strefa płatnego parkowania pojazdów w której będą pobierane opłaty za parkowanie pojazdów obejmuje następujące ulice: ul. Sikorskiego ( na odcinku od ul. Mickiewicza do Rynku), ul. Paderewskiego ( na odcinku od ul. Sikorskiego do ul. Mickiewicza) , ul. Sądową ( na odcinku od ul. Sikorskiego do ul. Kopernika ), ul. Strzelecką ( na odcinku od ul. Sikorskiego do ul. Kopernika), ul. Kopernika, ul. Rynek, ul. Rynek Garncarski, ul. Rynek Bednarski. W strefie płatnego parkowania pojazdów znajduje się około 115 miejsc parkingowych. Szczegółowe obowiązki podmiotu świadczącego w/w usługę zawarte są w rozdziale 17 SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 637124007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysięcy złotych 00/100).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.chelmza.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach