Przetargi.pl
Adaptacja budynku remizy strażackiej na świetlicę wiejską wraz ze zmianą sposobu użytkowania w miejscowości Partęczyny - dokończenie robót

Urząd Gminy ogłasza przetarg

 • Adres: 86-341 Świecie nad Osą, 1
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 056 4661613 , fax. 056 4661621
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy
  1 1
  86-341 Świecie nad Osą, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 056 4661613, fax. 056 4661621
  REGON: 00054245100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.swiecienadosa.lo.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Adaptacja budynku remizy strażackiej na świetlicę wiejską wraz ze zmianą sposobu użytkowania w miejscowości Partęczyny - dokończenie robót
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Adaptacja budynku remizy strażackiej na świetlicę wiejską wraz ze zmianą sposobu użytkowania w miejscowości Partęczyny - dokończenie robót Dane ogólne. Zgodnie z Decyzją Nr 16/2010 o warunkach zabudowy, znak IBN.7331-12/2010 z dnia 07.09.2010r. wydaną przez Wójta Gminy Świecie nad Osą zaprojektowano zmiany sposobu użytkowania i adaptacji budynku remizy strażackiej na świetlicę wiejską na działce nr 169/1 położonej w Partęczynach, gmina Świecie nad Osą Przedmiotowy budynek jest obiektem wolnostojącym parterowym dwupoziomowym w kształcie prostokąta, częściowo podpiwniczony. Obiekt kryty wysokim dachem dwuspadowym o konstrukcji drewnianej krokwiowej i o nachyleniu połaci 140. Budynek całkowicie wykonany jest w technologii tradycyjnej murowanej. Główne wejście do budynku znajduje się od strony zachodniej. Dostęp przez osoby niepełnosprawne do budynku poprzez schodołaz kroczący po stopniach zewnętrznych. W poziomie parteru zaprojektowano dwie strefy tj. sanitarną oraz świetlice z zapleczem kuchennym. Z poziomu parteru istniejące schody prowadzą do kotłowni oraz magazynu i pomieszczenia porządkowego. Piwnice wydzielone są od parteru drzwiami p. poż. EI 30. Dodatkowo skład opału wydzielony jest od całości budynku drzwiami p. poż. EI 60. Zsyp opału wykonano w pomieszczeniu kotłowni poprzez wydzielenie go ścianą. Opał zrzucany będzie do składu opału poprzez otwór 90 x 60 cm wykonany w tylnej elewacji budynku. W poziomie parteru zaprojektowano garaż dla samochodu służbowego Sołectwa Partęczyny, z którego jest wejście do pomieszczenia gospodarczego i sanitarnego. W pomieszczeniu tym będzie przechowywany sprzęt ogrodniczy np. kosiarka, łopaty, grabie itd. niezbędny do utrzymania terenu zielonego wokół świetlicy wiejskiej. Wewnątrz budynku na parterze po lewej stronie zaprojektowano Świetlicę nr 1 na 20 osób z zapleczem kuchennym oraz WC dla mężczyzn i dla kobiet z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych i szatnię z prawej strony na wyższym poziomie zaprojektowano świetlicę nr 2 na 50 osób z zapleczem kuchennym, spiżarką i magazynem podręcznym. Do przedmiotowego budynku prowadzi istniejący zjazd bramowy o szerokości 4,00 m. Projekt zagospodarowania i zabudowy działki Na działce nr 169/1 znajduje się istniejący budynek remizy strażackiej, który zostanie przebudowany i zaadaptowany na potrzeby świetlicy wiejskiej. Teren działki jest uzbrojony, tzn. do działki doprowadzona jest woda, kanalizacja sanitarna i deszczowa oraz energia elektryczna. Dojazd do budynku bezpośrednio z istniejącego zjazdu z drogi powiatowej dz. nr 53/3. Dojścia i dojazdy Do przedmiotowej działki prowadzi istniejący wjazd bramowy o szerokości 4,00 m. W chwili obecnej dojazd jest o nawierzchni gruntowej. Odcinek od granicy działki do budynku zaprojektowano z kostki betonowej gr. 8 cm układanej na podsypce cementowo - piaskowej zagęszczonej do Id-0,7. Przyłączenia do sieci zewnętrznych Woda - z istniejącej sieci wodociągowej projektowaną zewnętrzną instalacją wody o średnicy 90 mm. Energia elektryczna - dostarczana przez Koncern Energetyczny ENERGA S.A. zgodnie z warunkami. Istniejące zabezpieczenie przedlicznikowe wynosi 32A . Ogrzewanie - kotłownia na ekogroszek o mocy Q=25 kW. Dane charakterystyczne 1. Powierzchnia zabudowy budynku 262,45 m2 2. Powierzchnia schodów zewnętrznych , tarasu i podjazdu 46,91 m2 3. Utwardzenie terenu 835,00 m2 4. Powierzchnia użytkowa piwnic 109,98 m2 5. Powierzchnia użytkowa parteru 194,08 m2 6. Kubatura 1900,00 m3 7. Wysokość 8,66 m 8. Wymiary budynku 15,04 x 16,52 m Dane konstrukcyjno - materiałowe: Dach - istniejąca konstrukcja drewniana dachu pozostaje bez zmian. Istniejące pokrycie z blacho dachówki należy zdemontować (z uwzględnieniem faktu ponownego wykorzystania blachodachówki. Istniejące łaty drewniane należy zdemontować. Po demontażu łat drewnianych należy przełożyć membranę wysokoparoprzepuszczalną. Kontrłaty o przekroju 2,5 x 5 cm i łaty o przekroju 5 x 6 cm należy impregnować np. fobosem M-2 do granicy trudnozapalności. Przy kominach należy zamontować stopnie kominiarskie oraz wzdłuż okapu śniegołapy. Podbitkę okapu wykonać z elementów drewnianych w poprzek budynku (na krótszym odcinku). W każdym polu między krokwiami osadzić kartkę nawiewną o przekroju minimum 10 x 10 cm. Podbitkę malować w kolorze RAL 8004. Tynki zewnętrzne - wykonać cienkowarstwowe mineralne. Do wykonania pozostały tynki na ścianach szczytowych. Wentylacja - zaprojektowano wentylację wywiewną zaplecza kuchennego oraz kotłowni poprzez komin murowany z kształtek systemowych. W pomieszczeniu WC należy na kanale zamontować wentylator o wydajności 50 i 75 m3/h sprzężony z włącznikiem prądu. W pomieszczeniu kotłowni zastosować wentylację nawiewną o przekroju F=300 cm2. Kanał wykonać z blachy ocynkowanej dwupłaszczowej zabezpieczonej od zewnątrz siatką przed robactwem i gryzoniami. Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna -Stolarka okienna powinna być z mikrowentylacją. Stolarka drzwiowa zewnętrzna aluminiowa. Stolarka drzwiowa wewnętrzna - Stolarka drzwiowa płytowa wraz z ościeżnicami. W pomieszczeniu WC i magazynie zaplecza kuchennego w dolnej części skrzydła drzwiowego zamontować kratki nawiewne o łącznej powierzchni nawiewu F= 220 cm2. Schody wewnętrzne - schody do piwnicy i na wysoki parter istniejące wylewane żelbetowe. Stopnie obłożone płytkami gresowymi. Balustrada z rur stalowych. Schody zewnętrzne na parter - żelbetowe wylewane na mokro. Balustrada zewnętrzna z rur stalowych. Murek oporowy przy garażu - istniejący murowany z pustaka betonowego dwustronnie otynkowany miejscami spękane i luźne tynki. Luźne i uszkodzone tynki należy skuć i wykonać nowe cementowo - wapienne kat. III. Podjazd dla osób niepełnosprawnych - został zaprojektowany schodołaz np. schodołaz kroczący KSP YACK 912. Izolacje przeciwwilgociowe: Izolacja cieplna dachu - wełna mineralna na izolacji na stropie Opaska - zaprojektowano kostkę betonową gr. 6 cm Opaskę wykonać szerokości 60 cm i zakończyć ją krawężnikiem betonowym. Opaskę wykonać z 2% spadkiem w kierunku od budynku. Dojazd do budynku i miejsca postojowe utwardzone - istniejący zjazd o nawierzchni gruntowej. Projektuje się utwardzenie z kostki betonowej gr. 8 cm układanej na podsypce cementowo - piaskowej zagęszczonej gr. 15 cm na podbudowie z kruszywa stabilizowanego mechanicznie gr. 25 cm. Istniejące podłoże zagęścić do Wz=1,0, na którym wykonać warstwę odsączającą gr. 15 cm. Elementy wykończeniowe: Rynny i rury spustowe - wykonać z tworzywa PCV. Średnica rynien ? 150 mm, a rur spustowych ? 120 mm. Rynny należy zamocować z 0,5% spadkiem w kierunku rur spustowych. Kolor ceglasty RAL 8004. Obróbki blacharskie - wykonać z blachy powlekanej w kolorze ceglastym RAL 8004. Elementy stalowe - zabezpieczyć farbą miniową i pomalować 2 x olejną chlorokauczukową i dodatkowo obłożyć płytami kartonowo - gipsowymi wodo i ognioodpornymi. Balustrada - zaprojektowano balustrady z rur stalowych. Pochwyt przy schodach wewnętrznych zejściowych do piwnicy drewniany, montować na wysokości 90 cm. Pozostałe balustrady o wysokości 90 cm. Elementy drewniane zabezpieczyć solnymi ekologicznymi preparatami grzybobójczymi oraz preparatami ognioodpornymi do granicy trudnozapalności np.: PYROLAK lub FOBOS M2. Malowanie Ściany - projektuje się malowanie ścian farbami latexowymi: a) w sali w kolorze RAL 1014, b) w kuchni do wysokości 2,00 m należy ściany wyłożyć płytkami ceramicznymi (kolor ustalić z Inwestorem) powyżej malować farbą w kolorze białym, c) WC damskie i męskie do wysokości 2,00 m wyłożyć płytkami ceramicznymi (kolor ustalić z Inwestorem) powyżej malować farbą w kolorze białym, d) szatnia, wiatrołap i komunikacja na parterze oraz zejście klatką schodową do piwnicy do wysokości 1,60 m wyłożyć tynkiem mozaikowym kolor RAL 6029, powyżej malować w kolorze białym, e) w magazynach w piwnicy do wysokości 1,60 m malować farbą olejną w kolorze RAL 1024, a powyżej farbą emulsyjną w kolorze białym, f) kotłownię i skład opału malować farbą emulsyjną w kolorze jasnym, Sufity - projektuje się malowanie farbami na bazie lateksu w kolorze białym we wszystkich pomieszczeniach w poziomie parteru i farbą emulsyjną we wszystkich pomieszczeniach piwnicznych. Elewacja - projektuje się malowanie farbami silikatowymi do zewnętrznego stosowania w kolorze RAL 1015. Instalacje: Elektryczna - zgodnie z warunkami wydanymi przez Zakład Energetyczny ENRGA S.A. w Brodnicy o zabezpieczeniu przedlicznikowym 32A. Wodociągowa - z istniejącego przyłącza wody wg oddzielnego opracowania. Instalacja grzewcza - projektowana kotłownia na paliwo stałe - ekogroszek. Wentylacje wywiewna - grawitacyjna. Wentylacje nawiewna - W dolnej części skrzydła drzwiowego w WC i magazynie zaplecza kuchennego należy wykonać nawiew o przekroju netto 200 cm2. Do kotłowni należy doprowadzić nawiew świeżego powietrza z zewnątrz pod stropem piwnicy o przekroju 300 cm2. Wylot powietrza wykonać 30 cm nad posadzką. Wlot i wylot powietrza zabezpieczyć siatką przed wpadaniem owadów, ptactwa i gryzoni. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w: 1) Dokumentacji technicznej wraz z opisem technicznym 2) Przedmiarze robót, 3) Specyfikacji wykonania i odbioru robót. Ponadto w drodze przetargu: Wykonawca zapewni pełną obsługę geodezyjną, sporządzi dokumentację powykonawczą, w tym dokumentację geodezyjną wykonawczą dla zrealizowanych robót - zgodnie z obowiązującymi przepisami, umożliwiającą naniesienie zmian na mapę zasadniczą, do ewidencji gruntów i budynków i ewidencji sieci uzbrojenia terenu, oraz kopię mapy powstałej w oparciu o geodezyjną inwentaryzację powykonawczą. Zamówienie należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami. Odbiory dokonywane będą zgodnie z przepisami prawa budowlanego i obowiązującymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót określonych w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452624108
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępując do przetargu zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 4000,00 zł (cztery tysiące złotych) zł w terminie do 11 grudnia 2012r. do godz. 10:00 Wadium należy wnieść w jednej z form zgodnych z art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wadium w formie gotówki należy wpłacić w kasie Urzędu Gminy lub na rachunek prowadzony w Banku Spółdzielczym w Łasinie na konto nr 92 9500 0008 0000 0752 2000 0053 z dopiskiem wadium do przetargu na: Adaptacja budynku remizy strażackiej na świetlicę wiejską wraz ze zmianą sposobu użytkowania w miejscowości Partęczyny - dokończenie robót. Dokument potwierdzający wpłatę musi być dołączony do oferty.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.swiecienadosa.lo.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach