Przetargi.pl
Opracowanie programu inwestycji i dokumentacji projektowej na przygotowanie infrastruktury technicznej wraz z montażem kontenera do debriefingu na terenie JW. 1158 Łask

Rejonowy Zarząd Infrastruktury ogłasza przetarg

 • Adres: 85-915 Bydgoszcz, ul. Podchorążych 33
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 052/3784285
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Rejonowy Zarząd Infrastruktury
  ul. Podchorążych 33 33
  85-915 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 052/3784285
  REGON: 09057078200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rzi.hg.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie programu inwestycji i dokumentacji projektowej na przygotowanie infrastruktury technicznej wraz z montażem kontenera do debriefingu na terenie JW. 1158 Łask
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Opis przedmiotu zamówienia: 1) Przedmiotem zamówienia jest opracowanie programu inwestycji i dokumentacji projektowej na przygotowanie infrastruktury technicznej wraz z montażem kontenera do debriefingu na terenie JW. 1158 Łask oraz uzyskanie dokumentów formalno- prawnych na prowadzenie robót budowlanych. 2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają: a) zakres i forma opracowania dokumentacji projektowej (załącznik nr 2 do SIWZ) b) projekt umowy (załącznik nr 3 do SIWZ) c) minimalne wojskowe wymagania organizacyjno użytkowe (załącznik nr 4 do SIWZ)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 712210003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 60 dni

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: skrócenie terminu realizacji
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.rzi.hg.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach