Przetargi.pl
Świadczenie usługi polegającej na promocji Projektu pn. Budowa Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Tychach. -Strona internetowa (multimedia)

Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami "Master" Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 43-100 Tychy, ul. Grota Roweckiego 44
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 2198427
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami "Master" Sp. z o.o.
  ul. Grota Roweckiego 44 44
  43-100 Tychy, woj. śląskie
  tel. 032 2198427
  REGON: 27385470400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.master.tychy.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Przedsiębiorstwo Międzygminne

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usługi polegającej na promocji Projektu pn. Budowa Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Tychach. -Strona internetowa (multimedia)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  INTERNETOWA STRONA O PROJEKCIE: 1.Realizacja strony internetowej o Projekcie i jej bieżąca obsługa, 2.Bieżąca dokumentacja fotograficzna realizacji Projektu, 3.Realizacja filmu techniką Time Lapse Movie- metoda poklatkowa o postępach prac w Projekcie. 4.Realizacja 5-minutowego filmu promocyjnego, w którym zostanie przedstawiony cały 3-letni okres budowy Zakładu od wizji architektów, po efekt finalny. 5.Realizacja wirtualnej wycieczki po gotowym obiekcie - panorama sferyczna
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 724130008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wadium należy wnieść w wysokości 1.200,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych) w terminie do dnia 04.12.2012 r. do godziny 9.00. Decyduje data wpływu środków do zamawiającego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.master.tychy.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach