Przetargi.pl
5/2013 - sprzedaż energii elektrycznej

Śląski Zarząd Nieruchomości Jednostka Budżetowa Województwa Śląskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 40-172 Katowice, ul. Grabowa 1A
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 782 49 25 , fax. 0 32 258 6045
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Śląski Zarząd Nieruchomości Jednostka Budżetowa Województwa Śląskiego
  ul. Grabowa 1A 1A
  40-172 Katowice, woj. śląskie
  tel. 032 782 49 25, fax. 0 32 258 6045
  REGON: 24030518500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.slaskie.pl/sznkatowice
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  5/2013 - sprzedaż energii elektrycznej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do budynków zarządzanych przez Zamawiającego. Energia elektryczna winna spełniać standardy techniczne zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy i Polskimi Normami. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia własnym sprzętem i z własnych materiałów. Zamawiający oświadcza, iż posiada podpisane umowy dla części 1 - 8 na dystrybucję energii elektrycznej z właściwym Operatorem Sieci Dystrybucyjnej. Dla części 9 umowa taka nie jest jeszcze podpisana, procedura jest w trakcie. Obecnie obowiązujące umowy zawarte są do dnia 31 grudnia 2012 roku. Procedura zmiany sprzedawcy przeprowadzana będzie po raz kolejny. Punkty poboru opisane w częściach poniżej dostosowane są do zmiany sprzedawcy. Dla części od 1 do 8 Operatorem Systemu Dystrybucyjnego jest Tauron Dystrybucja S.A., natomiast dla części 9 jest to PKP Energetyka S.A. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych - liczba części 9: - część 1 - dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii do budynku zarządzanego przez Zamawiającego zlokalizowanego w Katowicach przy ul. Dąbrowskiego 23. Zamawiający zakwalifikowany jest do grupy taryfowej B 23 Grupa przyłączeniowa: III Moc umowna: 500 kW x 2 Zużycie miesięczne w kWh wynosi ok. 60 000 kWh Prognozowane zużycie do końca okresu obowiązywania umowy: ok. 720 000 kWh Lokalizacja układu pomiarowo-rozliczeniowego: Katowice, ul. Dąbrowskiego 23. - część 2 - dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii do budynku zarządzanego przez Zamawiającego zlokalizowanego w Jastrzębiu Zdroju przy Al. Jana Pawła II 5: a) zasilanie oświetlenia klatek schodowych i piwnic. Zamawiający zakwalifikowany jest do grupy taryfowej G 11 Grupa przyłączeniowa: V Moc umowna: 16,5 kW Zużycie miesięczne w kWh wynosi ok. 3 000 kWh Prognozowane zużycie do końca okresu obowiązywania umowy: ok. 36 000 kWh Lokalizacja układu pomiarowo-rozliczeniowego: Jastrzębie Zdrój, Al. Jana Pawła II 5. b) zasilanie dźwigu osobowego nr 1. Zamawiający zakwalifikowany jest do grupy taryfowej G 11 Grupa przyłączeniowa: V Moc umowna: 40 kW Zużycie miesięczne w kWh wynosi ok. 500 kWh Prognozowane zużycie do końca okresu obowiązywania umowy: ok. 6 000 kWh Lokalizacja układu pomiarowo-rozliczeniowego: Jastrzębie Zdrój, Al. Jana Pawła II 5. c) zasilanie dźwigu osobowego nr 2. Zamawiający zakwalifikowany jest do grupy taryfowej G 11 Grupa przyłączeniowa: V Moc umowna: 40 kW Zużycie miesięczne w kWh wynosi ok. 500 kWh Prognozowane zużycie do końca okresu obowiązywania umowy: ok. 6 000 kWh Lokalizacja układu pomiarowo-rozliczeniowego: Jastrzębie Zdrój, Al. Jana Pawła II 5. - część 3 - dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii do budynku zarządzanego przez Zamawiającego zlokalizowanego w Będzinie przy ul. Podzamcze 69. Zamawiający zakwalifikowany jest do grupy taryfowej G 11 Grupa przyłączeniowa: V Moc umowna: 3 kW Zużycie miesięczne w kWh wynosi ok. 10 kWh Prognozowane zużycie do końca okresu obowiązywania umowy: ok. 120 kWh Lokalizacja układu pomiarowo-rozliczeniowego: Będzin, ul. Podzamcze 69. - część 4 - dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii do budynku zarządzanego przez Zamawiającego zlokalizowanego w Wodzisławiu Śląskim, przy ul. Parkowej 4. Zamawiający zakwalifikowany jest do grupy taryfowej G 11 Grupa przyłączeniowa: V Moc umowna: 5,7 kW Zużycie miesięczne w kWh wynosi ok. 20 kWh Prognozowane zużycie do końca okresu obowiązywania umowy: ok.. 240 kWh Lokalizacja układu pomiarowo-rozliczeniowego: Wodzisław Śląski, ul. Parkowa 4. - część 5 - dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii do budynku zarządzanego przez Zamawiającego zlokalizowanego w Bystrej przy ul. Szczyrkowskiej 75. Zamawiający zakwalifikowany jest do grupy taryfowej G 11 Grupa przyłączeniowa: V Moc umowna: 14 kW Zużycie miesięczne w kWh wynosi ok. 600 kWh Prognozowane zużycie do końca okresu obowiązywania umowy: ok. 7 200 kWh Lokalizacja układu pomiarowo-rozliczeniowego: Bystra, ul. Szczyrkowska 75. - część 6 - dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii do budynku zarządzanego przez Zamawiającego zlokalizowanego w Parzymiechach przy ul. Częstochowskiej 1. a) zasilanie mieszkań i klatki schodowej Zamawiający zakwalifikowany jest do grupy taryfowej G 11 Grupa przyłączeniowa: V Moc umowna: 10,3 kW Zużycie miesięczne w kWh wynosi ok. 400 kWh Prognozowane zużycie do końca okresu obowiązywania umowy: ok. 4 800 kWh Lokalizacja układu pomiarowo-rozliczeniowego: Parzymiechy, ul. Częstochowska 1. b) zasilanie piwnic Zamawiający zakwalifikowany jest do grupy taryfowej G 11 Grupa przyłączeniowa: V Moc umowna: 3,5 kW Zużycie miesięczne w kWh wynosi ok. 125 kWh Prognozowane zużycie do końca okresu obowiązywania umowy: ok. 1 500 kWh Lokalizacja układu pomiarowo-rozliczeniowego: Parzymiechy, ul. Częstochowska 1. - część 7 - dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii do budynków zarządzanych przez Zamawiającego zlokalizowanych w Bytomiu przy ul. Smolenia 20: Zamawiający zakwalifikowany jest do grupy taryfowej C 11 Grupa przyłączeniowa: V Moc umowna: 40 kW Prognozowane zużycie miesięczne w kWh wynosi ok. 1 850 kWh Prognozowane zużycie do końca okresu obowiązywania umowy: ok. 22 200 kWh Lokalizacja układu pomiarowo-rozliczeniowego: Bytom, ul. Smolenia 20. - część 8 - dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii do budynków zarządzanych przez Zamawiającego zlokalizowanych w Olkuszu przy ul. Kościuszki 11: Zamawiający zakwalifikowany jest do grupy taryfowej C 11 Grupa przyłączeniowa: V Moc umowna: 40 kW Prognozowane zużycie miesięczne w kWh wynosi ok. 1 200 kWh Prognozowane zużycie do końca okresu obowiązywania umowy: ok. 14 400 kWh Lokalizacja układu pomiarowo-rozliczeniowego: Olkusz, ul. Kościuszki 11. - część 9 - dostawa energii elektrycznej do budynku zarządzanego przez Zamawiającego zlokalizowanego w Katowicach przy ul. Dworcowej 1 - 3. Zamawiający zakwalifikowany jest do grupy taryfowej C 11 Grupa przyłączeniowa: V Moc umowna: 40 kW Zużycie miesięczne w kWh wynosi ok. 5 000 kWh Prognozowane zużycie do końca okresu obowiązywania umowy: ok. 60 000 kWh Lokalizacja układu pomiarowo-rozliczeniowego: Katowice, ul. Dworcowa 1 - 3.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 093100005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.slaskie.pl/sznkatowice
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach