Przetargi.pl
Dostawa artykułów żywnościowych do przygotowania posiłków z podziałem na asortymenty .

Miejska Bursa Szkolna ogłasza przetarg

 • Adres: 41-819 Zabrze, ul. Franciszkańska 13a
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 0-32 2714993 , fax. 0-32 2714993
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejska Bursa Szkolna
  ul. Franciszkańska 13a 13a
  41-819 Zabrze, woj. śląskie
  tel. 0-32 2714993, fax. 0-32 2714993
  REGON: 27657753000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: mbs.zabrze.magistrat.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa artykułów żywnościowych do przygotowania posiłków z podziałem na asortymenty .
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa artykułów żywnościowych do przygotowania posiłków z podziałem na asortymenty - termin 2.01.2013 r. do 31.12.2013 r.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 150000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: mbs.zabrze.magistrat.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach