Przetargi.pl
Dostawa ryb mrożonych, wędzonych i przetworów rybnych

Dom Pomocy Społecznej "Złota Jesień" ogłasza przetarg

 • Adres: 47-400 Racibórz, ul. Grzonki 1
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 4152001 , fax. 032 4152001
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dom Pomocy Społecznej "Złota Jesień"
  ul. Grzonki 1 1
  47-400 Racibórz, woj. śląskie
  tel. 032 4152001, fax. 032 4152001
  REGON: 00125504400000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa ryb mrożonych, wędzonych i przetworów rybnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  A. Przedmiotem zamówienia jest dostawa ryb mrożonych, wędzonych i przetworów rybnych dla Domu Pomocy Społecznej Złota Jesień w Raciborzu w ilości i asortymencie jak niżej: Lp. Nazwa artykułu Jedn, miary Ilość dostawy 1. Morszczuk filet mrożony tafla 5% glaz. kg 1.000 2. Panga filet mrożony tafla 5% glaz. kg 50 3. Tilapia filet mrożony 20 % glaz. kg 300 4. Makrela wędzona b/głowy kg 250 5. Filet solony matias kg 30 6. Śledź po wiejsku, zawartość ryby ok. 80 % kg 250 7. Filet śledziowy w sosie cygańskim, nie mniej niż 30 % ryby kg 200 8. Śledź po kaszubsku- koreczki kg 100 9. Koreczki rybne po cygańsku kg 50 10. Śledź po góralsku- a la góral płaty kg 50 11. Rolmops ze śledzia opiekany kg 50 12. Makrela opiekana kg 50 13. Leczo rybne kg 30 W/w asortyment i ilości określone są szacunkowo w skali jednego roku i mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb zamawiającego. Maksymalna wielkość opakowań asortymentu z pozycji od 5-13 do 3 kg. Dostawy zamawiający będzie realizował sukcesywnie średnio raz w tygodniu, w godz. od 7:00 - 14:00. Dostawca dostarczy przedmiot zamówienia do siedziby zamawiającego na swój koszt i ryzyko.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 152000006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium nie jest wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.powiatraciborski.pl/dps/dane_dps.html
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach