Przetargi.pl
Oczujnikowanie wentylatorów głównego przewietrzania dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Czeladzi, Zakład Centralny Zakład Odwadniania Kopalń.

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. ogłasza przetarg

 • Adres: 41-914 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 207
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 3513300, 3513301, 3513364 , fax. 032 3513309, -10, 3513369
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
  ul. Strzelców Bytomskich 207 207
  41-914 Bytom, woj. śląskie
  tel. 032 3513300, 3513301, 3513364, fax. 032 3513309, -10, 3513369
  REGON: 27690250400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.srk.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednoosobowa Spółka Skarbu Państwa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Oczujnikowanie wentylatorów głównego przewietrzania dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Czeladzi, Zakład Centralny Zakład Odwadniania Kopalń.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  2.1.Zabudowę systemu oceny stanu eksploatacyjnego dwóch wentylatorów głównego przewietrzania tj. WOK 4du i WOK 4d przy szybie Wentylacyjno Podsadzkowy wraz z powiadomieniem obsługi System powinien umożliwiać ocenę stanu silników, łożysk, wirników z wałami głównymi, wyważenia, prawidłowego osiowania oraz luzów i problemów z fundamentowaniem, powinien także umożliwiać wczesne wykrywanie uszkodzeń łożysk tocznych oraz prawidłowe smarowanie. System powinien wizualizować bieżące wskazania pomiarów w formie liczbowej przy pomocy wbudowanego urządzenia wizualizacyjnego. System winien nadzorować 2 stopniowo progi - ostrzeżenia i alarmu. Ponadto system powinien rejestrować historię zmian wartości mierzonych parametrów i umożliwiać ich wizualizację w postaci wykresów, za pomocą dowolnego komputera klasy PC. System powinien ponadto sygnalizować za pomocą sygnalizatora optycznego przekroczenie poziomu ostrzeżenia, a za pomocą sygnalizatora akustycznego przekroczenie poziomu alarmu do stanowiska obsługi. Poziomy ostrzeżenia i alarmu powinny być konfigurowalne bezpośrednio w nim, wraz z możliwością zatwierdzenia alarmów. System powinien udostępniać nieprzetworzony, dynamiczny sygnał drganiowy, z każdego kanału pomiarowego, umożliwiający prowadzenie zaawansowanej diagnostyki drganiowej. Czujniki drgań powinny być w wykonaniu IP68, ze zintegrowanym przewodem dostosowanym do warunków instalacji. Czujniki zabudowane wewnątrz wentylatora muszą spełniać wymagania odpowiednie dla strefy zagrożonej wybuchem grupy I, potwierdzone odpowiednimi certyfikatami. Zadanie powinno obejmować uruchomienie i kalibrację w/w systemu oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej instalacji oczujnikowania wentylatorów głównego przewietrzania. 2.2. Progi alarmowe powinny być sygnalizowane do stanowiska obsługi rozdzielni przy szybie Wentylacyjno Podsadzkowym. 2.3. Dokumentacja powykonawcza oceny stanu eksploatacyjnego wentylatorów głównego przewietrzania powinna być wykonana w formie papierowej - 2egzemplarze i formie elektronicznej (edytowalnej)- 2 egzemplarze. Dokumentacja powinna zawierać instrukcję obsługi. 2.4. Wykonawca przeszkoli załogę Zamawiającego z obsługą i konserwacją systemu oceny stanu eksploatacyjnego wentylatorów głównego przewietrzania. 2.5. Lokalizacja: SRK S.A. Zakład CZOK w Czeladzi Ruch II Pompownie Stacjonarne Pompownia Powstańców Śląskich Bytom I ul. Strzelców Bytomskich 127 Bytom.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 519000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 3 800,00 zł ( słownie: trzy tysiące osiemset złotych 00/100)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.srk.com.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach