Przetargi.pl
Konserwacja rowów, poboczy i przepustów wzdłuż dróg i ulic na terenie miasta Tychy w 2013 roku

Miejski Zarząd Ulic i Mostów ogłasza przetarg

 • Adres: 43-100 Tychy, ul. Budowlanych 59
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 227-70-06, 3271491 , fax. 032 2277008
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zarząd Ulic i Mostów
  ul. Budowlanych 59 59
  43-100 Tychy, woj. śląskie
  tel. 032 227-70-06, 3271491, fax. 032 2277008
  REGON: 00016634400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzuim.tychy.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Konserwacja rowów, poboczy i przepustów wzdłuż dróg i ulic na terenie miasta Tychy w 2013 roku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Oczyszczenie rowu z namułu, w tym: - koszenie rowów - 13 000 m2 - koszenie poboczy - 5 000 m2 - wycinka krzaków i samosiewów - 500 m2 - oczyszczenie rowów z namułu (grub. namułu 10,20 i 30 cm) wraz z profilowaniem skarp rowów - łączna długość rowów - 5 000 m - odtworzenie rowów - 500 m. 2. Oczyszczenie przepustów z namułu, w tym: - oczyszczenie przepustu fi 200, fi 300, fi 400, fi 500 mm - 1 400 m 3. Ścinka i uzupełnienie poboczy na długości rowów, w tym: - ścinka gruntu z poboczy asfaltobetonowych - 2 000 m2 - ścinka gruntu z poboczy gruntowych - 1 500 m2 - uzupełnienie poboczy gruntem - 300 m2 - uzupełnienie poboczy destruktem asfaltowym - 600 m2, destrukt asfaltowy stanowi własność inwestora, 4. Wymiana przepustów rurowych (przepusty z rur PVC) o średnicach 300, 400 i 500 mm wraz z robotami towarzyszącymi (rozbiórki przepustów i ścianek czołowych, wykopy, odwozy gruntu i gruzu, wyrównanie wjazdów i poboczy tłuczniem) - łączna długość przepustów 189,0 m. 5. Umocnienie dna rowów i skarp płytami betonowymi ażurowymi 40x60x10 cm, umocnienie dna rowu korytkami betonowymi 50x50x15 cm - łączna długość 250 m.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451121006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mzuim.tychy.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach