Przetargi.pl
Przetarg nieograniczony na konserwację dźwigów szpitalnych w budynkach Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu, nr sprawy 32/32PN/2012

Szpital Specjalistyczny Nr 2 ogłasza przetarg

 • Adres: 41-902 Bytom, ul. Stefana Batorego 15
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 7861400 , fax. 32 7861646
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Specjalistyczny Nr 2
  ul. Stefana Batorego 15 15
  41-902 Bytom, woj. śląskie
  tel. 32 7861400, fax. 32 7861646
  REGON: 27023589200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.szpitalspec2.bytom.ids.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg nieograniczony na konserwację dźwigów szpitalnych w budynkach Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu, nr sprawy 32/32PN/2012
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia w przetargu nieograniczonym jest konserwacja oraz utrzymanie w sprawności technicznej dźwigów szpitalnych wyszczególnionych w poniższych pozycjach: 1) Pozycja nr 1 - Dźwig osobowy hydrauliczny, udźwig 1000 kg, 4-ro przystankowy, rok produkcji 2005, PILAWA Kołobrzeg, nr fabryczny PO5H0526, zamontowany w Bloku I, 1 szt. 2) Pozycja nr 2 - Dźwig szpitalny elektryczny towarowo - osobowy udźwig 500 kg, 6-cio przystankowy, rok produkcji 1971, Z.U.D. Warszawa, nr fabryczny 20655, zamontowany w Bloku III, 1 szt. 3) Pozycja nr 3 - Urządzenie do przemieszczania osób niepełnosprawnych, platforma hydrauliczna, typ A20, udźwig 400 kg, 2 przystankowa, rok produkcji 2007, VIMEC A20, nr fabryczny 1921, rok produkcji 2007, nr ewidenc. M3009000314, zamontowany w Centralnej Sterylizatorni, Blok III, 1.szt. 4) Pozycja nr 4 - Dźwig osobowo-elektryczny, udźwig 1275 kg, rok produkcji 2006, PILAWA Kołobrzeg, 5 przystankowy, nr fabryczny PO5E0533, zamontowany w Bloku IV, 1 szt. 5) Pozycja nr 5 - Dźwig elektryczny towarowo-osobowy udźwig 1 000 kg, 5-cio przystankowy, rok produkcji 1988, ZUD Warszawa, nr fabryczny A19813 zamontowany w Bloku V, 1 szt. 6) Pozycja nr 6 - Dźwigi hydrauliczne towarowo - osobowe, udźwig 1000 kg, 5-cio przystankowy, rok produkcji 1994 OTIS, Austria, nr fabryczny 32 NZ2266 oraz 32 NZ2267, zamontowane w Bloku VI, 2 szt. 7) Pozycja nr 7 - Dźwig elektryczny towarowo-osobowy, udźwig 1 000 kg, 5-cio przystankowy, rok produkcji 1980, ZUD Warszawa, nr fabryczny A 8082 zamontowany Bloku VII, 1 szt. 8) Pozycja nr 8 - Dźwig towarowy zewnętrzny, rok produkcji 2000, MARO-LIFT Racibórz, nr fabryczny 59 709, zamontowany w pralni Bloku VIII, 1 szt. 9) Pozycja nr 9 - Dźwig hydrauliczny osobowo-towarowy, udźwig 950 kg, 3-przystankowy, rok produkcji 1998, MARO-LIFT Racibórz, nr fabryczny 040-98-39, zamontowany w Bloku VIII, 1 szt. 10) Pozycja nr 10 - Dźwig elektryczny towarowo - stołówkowy, udźwig 75 kg, 2-przystankowy, rok produkcji 1970, Rzemieślnicza Spółdzielnia, nr fabryczny 7044, zamontowany w Kuchni Centralnej, Blok VIII, 1 szt. 11) Pozycja nr 11 - Dźwig elektryczny towarowo - stołówkowy, udźwig 75 kg, numer fabryczny 70434, rok produkcji 1990, ZUD Warszawa, zamontowany w Kuchni Centralnej, Blok VIII, 1 szt. 12) Pozycja nr 12 - Dźwig elektryczno-towarowy, udźwig 100 kg, nr fabryczny 11027, producent ZUD Warszawa, zamontowany w Aptece, Blok VIII, 1 szt
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 505300009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 24 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium: 1) w przypadku złożenia oferty na wszystkie pozycje wadium w wysokości 1 170,00 PLN (słownie: tysiąc sto siedemdziesiąt złotych 00/100), 2) w przypadku złożenia oferty na: Pozycja: wadium w PLN Pozycja Nr 1 100,00 Pozycja Nr 2 100,00 Pozycja Nr 3 80,00 Pozycja Nr 4 120,00 Pozycja Nr 5 120,00 Pozycja Nr 6 300,00 Pozycja Nr 7 100,00 Pozycja Nr 8 0,00 Pozycja Nr 9 100,00 Pozycja Nr 10 50,00 Pozycja Nr 11 50,00 Pozycja Nr 12 50,00 w sumie 1 170,00

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpitalspec2.bytom.ids.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach