Przetargi.pl
Świadczenie usługi ochrony osób i mienia w obiekcie Sądu Okręgowego i Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim w 2021 roku

Sąd Okręgowy ogłasza przetarg

 • Adres: 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Słowackiego 5
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 044 6494101 do 03 , fax. 446 478 919
 • Data zamieszczenia: 2020-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sąd Okręgowy
  ul. Słowackiego 5
  97-300 Piotrków Trybunalski, woj. łódzkie
  tel. 044 6494101 do 03, fax. 446 478 919
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.piotrkow-tryb.so.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: sąd

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usługi ochrony osób i mienia w obiekcie Sądu Okręgowego i Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim w 2021 roku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na: 1. Ochronie osób i mienia na terenie Sądu Okręgowego i Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim: a) od ul. Słowackiego 5, przy posterunku nr 2: • przez trzech pracowników ochrony wpisanych na listę Kwalifikowanych Pracowników Ochrony Fizycznej. Godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy pracowników ochrony wpisanych na listę Kwalifikowanych Pracowników Ochrony Fizycznej będą kształtowały się zgodnie z następującym harmonogramem: - w poniedziałki w godz.07:00 do 15:00 przez 1 pracownika ochrony, w godz.07:30 do 15:30 przez 1 pracownika ochrony w godz.10:00 do 18:00 przez 1 pracownika ochrony, - od wtorku do piątku w godz. 07:00 do 15:00 przez 1 pracownika ochrony, w godz.07:30 do 15:30 przez 1 pracownika ochrony, w godz. 08:00 do 16:00 przez 1 pracownika ochrony. • przez pracowników niewpisanych na listę Kwalifikowanych Pracowników Ochrony Fizycznej (1 pracownik ochrony na jednej zmianie na jednym posterunku), wg harmonogramu stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ. Wykonywanie usługi ochrony od ul. Słowackiego 5 odbywać się będzie w systemie dwuzmianowym, tj. 12/24. Posterunek funkcjonuje 24 godziny na dobę. Pracownicy Wykonawcy świadczą usługę 7 dni w tygodniu w tym również niedziele i święta w systemie zmianowym, według harmonogramu, o którym mowa powyżej. b) od ul. Toruńskiej 4 przy posterunku nr 1: • przez pracowników niewpisanych na listę Kwalifikowanych Pracowników Ochrony Fizycznej (1 pracownik ochrony na jednej zmianie na jednym posterunku), wg harmonogramu stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ. Wykonywanie usługi ochrony od ul. Toruńskiej 4 odbywać się będzie w systemie dwuzmianowym, tj. 12/24. Posterunek funkcjonuje 24 godziny na dobę. Pracownicy Wykonawcy świadczą usługę 7 dni w tygodniu w tym również niedziele i święta w systemie zmianowym, według harmonogramu, o którym mowa powyżej. 2. Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia zobowiązuje się świadczyć usługę ochrony osób i mienia w obiekcie Sądu Okręgowego i Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim przez pracowników ochrony wpisanych na listę Kwalifikowanych Pracowników Ochrony Fizycznej oraz zgodnie z uregulowaniami SIWZ przez pracowników ochrony niewpisanych na listę Kwalifikowanych Pracowników Ochrony Fizycznej, którzy są sprawni fizycznie. 3. Zamawiający wymaga, aby wszyscy pracownicy, o których mowa w pkt. III SIWZ, byli zatrudnieni przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę (czynności wykonywane w ramach niniejszego zamówienia wymagają zatrudnienia na podstawie umowy o pracę). Zamawiający zastrzega, że powyższy wymóg weryfikować będzie m.in. poprzez przedłożenie przez Wykonawcę oświadczenia zawierającego imienny wykaz osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu realizacji niniejszego zamówienia. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, należy przedłożyć każdorazowo wraz z fakturą za dany miesiąc. Wymagane jest, aby ww. oświadczenie wskazywało osoby zatrudnione w danym miesiącu, którego dotyczy okres rozliczeniowy. Złożenie oświadczenia wraz z fakturą stanowi warunek zapłaty faktury. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 4. Wykonawca, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą, zobowiązany będzie przed zawarciem umowy przedłożyć Zamawiającemu: a) imienny wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie wraz z podaniem informacji na temat posiadanych kwalifikacji (w zakresie osób wpisanych na listę osób Kwalifikowanych Pracowników Ochrony Fizycznej oświadczenie Wykonawcy, że osoby te posiadają takowy wpis), b) z uwagi na charakter instytucji i w związku z tym zaostrzone wymogi bezpieczeństwa do wykonywania usługi określonej w niniejszej umowie nie mogą być dopuszczone osoby karane oraz osoby, wobec których toczy się postępowanie karne lub karno-skarbowe. Weryfikacja, czy osoby spełniają powyższy wymóg, jest obowiązkiem Wykonawcy. Dopuszczenie przez Wykonawcę jakiejkolwiek osoby do wykonania usługi w jakimkolwiek zakresie jest równoznaczne z oświadczeniem Wykonawcy, że weryfikacja tej osoby została przeprowadzona pozytywnie, przy czym za najbardziej wiarygodne uznaje się zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za skuteczność weryfikacji osób. Obowiązek ten trwa przez cały okres obowiązywania umowy. 5. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób wskazanych w imiennym wykazie osób w trakcie realizacji zamówienia, jeżeli z ważnych względów, np. zaniedbanie lub nienależyte wykonanie obowiązków wynikających z realizacji przedmiotu zamówienia, długotrwała choroba, nie będzie możliwe wykonanie zamówienia przez osoby wskazane, pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w SIWZ. 6. Realizacja zamówienia przez Wykonawcę odbywała się będzie z należytą starannością z uwzględnieniem zawodowego charakteru prowadzonej przez Wykonawcę działalności gospodarczej w sposób odpowiadającym zasadom wynikającym z: - uzgodnień dokonanych z administratorem obiektu (Zamawiającym), - ustawy o ochronie osób i mienia z dnia 22 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz.U z 2020 poz. 838 z późn. zm.) - ustawy o ochronie informacji niejawnych z dnia 5 sierpnia 2010 r. (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 742), - planu ochrony i instrukcji wewnętrznych obowiązujących w Sądzie Okręgowym w Piotrkowie Trybunalskim. 7. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania w trakcie trwania niniejszej umowy aktualnej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczeniową nie mniejszą niż 200 000 zł. Kopię polisy poświadczonej za zgodność z oryginałem Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu do dnia 31.12.2020 r. 8. Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy określony został we wzorze umowy (załącznik nr 4 do SIWZ). 9. W trakcie realizacji zamówienia, na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności określone w niniejszej SIWZ: a) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz z informacją odnośnie liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy, b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016 str. 1) (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje, takie jak: data zawarcia umowy i rodzaj umowy o pracę, powinny być możliwe do zidentyfikowania, c) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dokumentów potwierdzających opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę (wraz z informacją o liczbie odprowadzonych składek) ,tj.: - zaświadczenie właściwego oddziału ZUS potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy lub - poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczenia, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016 str. 1). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 10. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w SIWZ Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w załączniku nr 4 do SIWZ. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. 11. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 12. Zamawiającym udostępni Wykonawcy bezpłatnie pomieszczenie wraz z dostępem do energii elektrycznej, urządzeń sanitarnych i łączności telefonicznej z numerami wewnętrznymi w budynku sądu. 13. Realizacja przedmiotowego zamówienia odbywać się będzie bez udziału grupy interwencyjnej. 14. Kod CPV: 79710000-4 – usługi ochroniarskie
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79710000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada ważną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług ochrony osób i mienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia ( Dz.U. 2020 r., poz. 838 z późniejszymi zmianami).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach