Przetargi.pl
Budowa trybun sportowych zadaszonych przy boisku sportowym w Sulmierzycach

Gmina Sulmierzyce ogłasza przetarg

 • Adres: 98-338 Sulmierzyce, ul. Urzędowa
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 446 846 056 , fax. 446 846 057
 • Data zamieszczenia: 2020-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Sulmierzyce
  ul. Urzędowa 1
  98-338 Sulmierzyce, woj. łódzkie
  tel. 446 846 056, fax. 446 846 057
  REGON: 59064818400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sulmierzyce.biuletyn.net

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa trybun sportowych zadaszonych przy boisku sportowym w Sulmierzycach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1) Przedmiotem zamówienia jest budowa trybun sportowych zadaszonych przy boisku sportowym w Sulmierzycach. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności wykonanie: 1) Ławy fundamentowej wraz ze schodami terenowymi, ławy o szerokości 30 cm i 40 cm posadowione na warstwie chudego betonu C 8/10 grubości 10 cm; 2) Stopy fundamentowej o podstawie prostokąta i wymiarach 1,8 m x 2,8 m, grubość 0,6 m na warstwie chudego betonu C 8/10 grubości 10 cm; 3) Zadaszenia w konstrukcji stalowej wspornikowe, jednospadowe, jednokondygnacyjne o ustroju poprzecznie płaskim w postaci układu słupowego z ryglami wspornikowymi pełnościennymi stężonymi w kierunku poprzecznym zabezpieczonego antykorozyjnie (kategoria korozyjności środowiska C4-H – duża, przemysłowa); 4) Pokrycia dachowego z poliwęglanu przezroczystego, kanałowego, odpornego na promieniowanie UV; 5) Obróbek blacharskich – rynien i rur spustowych stalowych; 6) Chodnika o powierzchni 193,00 m2; 7) Wykonanie wraz z montażem barierek, siedzisk oraz tablic informacyjnych. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić nadzór archeologiczny nad pracami ziemnymi zgodnie z wymaganiami pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Rozdziale V SIWZ, na który składają się następujące dokumenty: 1) Projekt budowlano – wykonawczy, 2) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, 3) Przedmiar robót, Uwaga: Przedmiar robót został załączony w celach informacyjnych i służy jedynie do opisu przedmiotu zamówienia. Nie stanowi on podstawy do obliczenia ceny przez Wykonawcę. 3.2) Rozwiązania równoważne 1. Jeżeli, w SIWZ Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, Zamawiający dopuszcza produkty i usługi równoważne z opisywanym pod warunkiem, że będą one o nie gorszych właściwościach i jakości. Jeżeli, w SIWZ Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne z opisywanym. 2. Wykonawca, który powołuje się na produkty i usługi równoważne oraz rozwiązania równoważne z opisywanymi przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W przypadku składania przez Wykonawcę propozycji rozwiązań równoważnych, to na Wykonawcy ciąży wykazanie dowodu, iż oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane są zgodne z wymaganiami Zamawiającego. Jeżeli zastosowanie rozwiązania równoważnego wymaga dopełnienia strony formalnej, np. zmiany Pozwolenia na budowę, wykonania projektów, rysunków itp. Wykonawca ma obowiązek czynności te dopełnić i uwzględnić w cenie oferty. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zastosowanie rozwiązań równoważnych podlega weryfikacji równoważności przez Zamawiającego. 3. W przypadku gdy wymagania w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót odnoszą się do znaku towarowego, danego pochodzenia lub danej produkcji, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przedstawił już w jego ofercie dowód równoważności oferowanych przez niego produktów w stosunku do tych określonych w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót (Wyrok TSUE C-14/17 z dnia 2018-07-12) np. karty katalogowe produktów. W przypadku gdy wymagania w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót odnoszą się do norm lub innych systemów odniesienia, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przedstawił już w jego ofercie dowód równoważności w sposób określony w art. 89 ust. 4 i 5 Pzp. Zamawiający informuje, iż na realizację zadania ubiega się o dofinansowanie z budżetu Województwa Łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań w zakresie rozwoju infrastruktury sportowej i rekreacyjnej. 3.3) Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga, aby wszystkie czynności objęte opisem przedmiotu zamówienia zawartym w dokumentacji projektowej, Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiarze robót oraz niniejszej SIWZ składające się na bezpośrednie wykonanie Robót lub usług i związane z wykonaniem tych Robót lub usług dla, których jest konieczna obecność osoby je wykonującej na Terenie budowy t.j. wykonanie robót ziemnych, fundamentowych oraz montażowych były wykonywane w oparciu o osoby zatrudnione na umowę o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1320). Osoby wymienione w zdaniu pierwszym nie mogą wykonywać żadnych czynności na Terenie budowy bez zatrudnienia na umowę o pracę u Wykonawcy, Podwykonawców Robót lub usług. Wymaganie nie dotyczy Geodety oraz Kierownika budowy. Szczegółowe wymagania dot. zatrudnienia na podstawie umowy o pracę zawarte zostały w Rozdziale IV SIWZ – Wzór umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 9. Wymagania dotyczące wadium 9.1. Oferta składana na wykonanie musi być zabezpieczona wadium w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100). 9.2. Wadium może być wniesione w: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej; z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572). 9.3. Termin wnoszenia wadium upływa wraz z terminem składania ofert. 9.4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Spółdzielczym Kleszczów Oddział w Sulmierzycach. Nr rachunku: 27 8978 0008 0030 1846 2000 0140 z dopiskiem: Wadium – „Budowa trybun sportowych zadaszonych przy boisku sportowym w Sulmierzycach” 9.5. Wadium wniesione w pieniądzu uważa się za wniesione w sposób prawidłowy, gdy środki pieniężne zostaną uznane na koncie zamawiającego przed upływem terminu składnia ofert. 9.6. Wadium wnoszone w postaci niepieniężnej należy złożyć w oryginalnym egzemplarzu bezpośrednio do oferty. Zaleca się zamieścić dokument wadialny w taki sposób, aby jego zwrot przez zamawiającego nie naruszył integralności oferty i dołączonych oświadczeń wraz z dokumentami (np. umieszczony w koszulce, co pozwoli na swobodne oddzielenie wadium od reszty dokumentów). 9.7. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 Pzp. 9.8. Zamawiający zwróci wniesione wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. 9.9. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 9.10. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9.11. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium zgodnie z pkt. 9.8, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania, jego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca ten wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 9.12. Wykonawca, którego oferta została wybrana, a który wniósł wadium w pieniądzu, może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 9.13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 9.14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: • odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; • nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; • zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 9.15. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona w oparciu o art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp. 9.16. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku określa ustawa Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest załączyć: 1) Formularz ofertowy, 2) Dokument lub dokumenty, z których będzie wynikać upoważnienie do podpisania oferty, np. aktualny odpis z właściwego rejestru, aktualne zaświadczenie o wpisie do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, aktualny statut spółki lub aktualny rejestr handlowy, inne. Jeżeli dokumenty,o których mowa w zdaniu pierwszym można uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne wykonawca podaje tylko adres URL i jeżeli potrzeba kod do pobrania dokumentu. Wykonawcy z Polski nie muszą podawać tych informacji. W/w dokumenty można złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z załączonego dokumentu, o którym mowa w zdaniu pierwszym, do oferty należy dołączyć także pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie.2.Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu,że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie, o którym mowa w zdaniu pierwszym wykonawca załącza do oferty w formie pisemnej. Z dokumentów załączonych do oferty np. zobowiązania, o którym mowa powyżej musi wynikać w szczególności: 1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę,przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 4)czy podmiot,na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia,kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi,których wskazane zdolności dotyczą. 3. Wykonawca, w terminie3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 3 Pzp, bez uprzedniego wezwania przez zamawiającego,przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp z innym wykonawcą lub wykonawcami, którzy złożyli oferty lub oferty częściowe. Wraz ze złożeniem oświadczenia,wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach