Przetargi.pl
Świadczenie usługi ochrony osób i mienia kompleksu budynków położonych w Zielonej Górze przy ul. Dr. Pieniężnego 24 oraz Urzędu Skarbowego w Świebodzinie przy ul. Sobieskiego 6

Drugi Urząd Skarbowy w Zielonej Górze ogłasza przetarg

 • Adres: 65-054 Zielona Góra, ul. Pieniężnego 24
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 68 456 02 00 , fax. 68 456 02 01
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Drugi Urząd Skarbowy w Zielonej Górze
  ul. Pieniężnego 24 24
  65-054 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 68 456 02 00, fax. 68 456 02 01
  REGON: 97045594000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Administracja rządowa niezespolona

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usługi ochrony osób i mienia kompleksu budynków położonych w Zielonej Górze przy ul. Dr. Pieniężnego 24 oraz Urzędu Skarbowego w Świebodzinie przy ul. Sobieskiego 6
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi ochrony osób i mienia kompleksu budynków położonych w Zielonej Górze przy ul. Dr. Pieniężnego 24 oraz Urzędu Skarbowego w Świebodzinie przy ul. Sobieskiego 6.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 797100004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.us2zgora.mf.gov.pl/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach