Przetargi.pl
CAŁODOBOWA OCHRONA FIZYCZNA OSÓB I MIENIA TEATRU IM. JULIUSZA OSTERWY W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

Teatr im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wlkp. ogłasza przetarg

 • Adres: 66-400 Gorzów Wielkopolski, ul. Teatralna 9
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 0-95 728 99 32 , fax. 0-95 728 99 35
 • Data zamieszczenia: 2016-05-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Teatr im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wlkp.
  ul. Teatralna 9 9
  66-400 Gorzów Wielkopolski, woj. lubuskie
  tel. 0-95 728 99 32, fax. 0-95 728 99 35
  REGON: 21104551600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatr-gorzow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Samorządowa Instytucja Kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  CAŁODOBOWA OCHRONA FIZYCZNA OSÓB I MIENIA TEATRU IM. JULIUSZA OSTERWY W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia oraz obsługa urządzeń ochrony technicznej Teatru im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Teatralnej 9 - zwanego obiektem chronionym, w sposób określony w projekcie umowy, w instrukcji ochrony oraz w procedurze działania grupy interwencyjnej. 2.Wykonawca wyłoniony w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania zobowiązany będzie do zapewnienia stałej ochrony obiektu chronionego przez jednego pracownika ochrony w godzinach 7.00 - 15.00 /w dni pracy teatru/ oraz 1 pracownika ochrony w godzinach 15.00 -7.00 w dni pracy teatru oraz przez całą dobę w dni wolne od pracy teatru /w tym święta/, 3.Wykonawca zapewnia pracownikom ochrony estetyczne i reprezentacyjne umundurowanie, pracownicy ochrony powinni być jednolicie umundurowani odpowiednio do powagi teatru /ciemny garnitur, koszula, krawat/ i nosić plakietki identyfikacyjne z nazwą firmy oraz z danymi personalnymi pracownika. 4.Pracownicy ochrony muszą posiadać: a/ legitymację kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej, b/ poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli -zastrzeżone- oraz aktualne zaświadczenia o odbyciu przeszkolenia z zakresu ochrony informacji niejawnych, c/ biegłą umiejętność obsługi komputera, w tym obsługa systemu, określenie wysoko zaawansowanego technicznie budynku, budynek posiada system czujników i detektorów oraz jeden, zintegrowany system zarządzania wszystkimi znajdującymi się w budynku instalacjami oraz obsługę systemów alarmowych ppoż. Zawarta w/w zakresie do 31.08.2016 r. d/ realizacja usługi transmisji alarmów pożarowych, polegająca na wiernym przesyłaniu stanów wejść nadajników obiektowych zainstalowanych w obiekcie chronionym do odbiornika sieci dozorowanej, zainstalowanego we właściwym terenowo Centrum Odbiorczym Alarmów pożarowych /COAP/. Wykonawca będzie realizował monitoring alarmów pożarowych zawsze zgodnie z aktualnymi wytycznymi Komendanta Głównego PSP oraz innych przepisami dotyczącymi monitoringu pożarowego. Nie rzadziej niż raz w roku, w ramach wynagrodzenia dokona konserwacji zainstalowanych urządzeń , co zostanie potwierdzone protokołem. Gwarancja przystąpienia do usunięcia awarii sieci dozorowanej w czasie: czas reakcji 2 godziny, czas usunięcia awarii 24 godziny. Przywrócenie połączenia awarii między obiektem teatru a COAP jest obowiązkiem Wykonawcy. e/ dobrą kondycję fizyczną, Zamawiający wymaga aby każdy pracownik był zdolny w czasie nie dłuższym niż 150 sekund przebyć dystans z dyżurki pracowników ochrony do pomieszczeń zlokalizowanych w części budynku od tarasu oraz powrócić do dyżurki, poruszając się korytarzami i klatką schodową. Powyższy wymóg podyktowany jest przez system alarmowy ppoż., w razie ewentualnego zagrożenia pożarowego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 797100004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający będzie żądał wniesienia wadium przez Wykonawców: 5000,00 złotych /słownie: pięć tysiące złotych/.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg ograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Jakość
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.teatr-gorzow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach