Przetargi.pl
Świadczenie usługi ochrony fizycznej mienia, budynków i osób w Prokuraturach okręgu bydgoskiego w okresie od dnia 01.04.2015 roku do dnia 31.03.2016 roku

Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy ogłasza przetarg

 • Adres: 85-317 Bydgoszcz, ul. Stefana Okrzei 10
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 52 32 33 130 , fax. 52 32 33 130
 • Data zamieszczenia: 2015-02-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy
  ul. Stefana Okrzei 10 10
  85-317 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 52 32 33 130, fax. 52 32 33 130
  REGON: 00000028200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bydgoszcz.po.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usługi ochrony fizycznej mienia, budynków i osób w Prokuraturach okręgu bydgoskiego w okresie od dnia 01.04.2015 roku do dnia 31.03.2016 roku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem Zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego usługi stałej, bezpośredniej ochrony fizycznej mienia, budynków i osób, w Prokuraturach okręgu bydgoskiego. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przy pomocy zatrudnionych przez siebie kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej oraz pracowników ochrony, sprawował stałą, bezpośrednią ochronę fizyczną mienia składającego się z budynków wskazanych w Załączniku nr 6 do SIWZ, ich pomieszczeń oraz rzeczy i osób znajdujących się w tych pomieszczeniach. Szczegółowy sposób sprawowania ochrony reguluje Załącznik nr 7 do SIWZ. Zamawiający wymaga, aby na terenie miasta Bydgoszczy oraz miast będących siedzibami Prokuratur Rejonowych i ośrodków zamiejscowych Prokuratur Wykonawca zabezpieczył patrol interwencyjny, którego czas dojazdu wyniósłby nie więcej niż 10 minut, liczonych od momentu zgłoszenia telefonicznego. Dodatkowo przedmiotem zamówienia jest tzw. dyżur interwencyjny, polegający na konieczności sprawowania ochrony przez jednego pracownika ochrony, w inne dni lub w innych godzinach niż wskazane w załączniku nr 6 do SIWZ. Liczba godzin ww. dyżuru wynosi łącznie 120 godzin w czasie trwania umowy.Zamawiający zapewni kwalifikowanym pracownikom ochrony fizycznej oraz pracownikom ochrony zatrudnionym przez Wykonawcę możliwość korzystania z linii telefonicznej w celach związanych z wykonywaniem Zamówienia. Zamawiający zobowiąże się także do nie zatrudniania, bez uprzedniego uzgodnienia tego z Wykonawcą, innych przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie usług ochrony mienia, którzy mieliby wykonywać usługi w miejscu wykonania Zamówienia w zakresie tożsamym lub zbliżonym z zakresem usług świadczonych przez Wykonawcę. Zamawiający zastrzega sobie możliwość ciągłego nadzoru nad sprawowaniem ochrony. Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia książki dyżurów, do której personel Wykonawcy wpisywać będzie wszelkie spostrzeżenia, uwagi oraz istotne wydarzenia związane ze sprawowaniem ochrony. W terminie do piątego dnia następującego po miesiącu świadczenia usług, Wykonawca zobowiązany będzie do składania Zamawiającemu książki dyżurów prowadzonej w miesiącu poprzedzającym, celem kontroli. Osobą odpowiedzialną ze strony Zamawiającego za comiesięczny odbiór książki dyżurów jest pani Beata Łangowska. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mienia, brakach w wyposażeniu budynku lub podobnych przypadków wymagających podjęcia działań, należy niezwłocznie powiadomić o tym fakcie pracownika Prokuratury - p. Beatę Łangowską, a w przypadku jej nieobecności p. Filipa Zboińskiego. Wykonawca odpowiadać będzie wobec Zamawiającego za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu przez personel Wykonawcy oraz osoby trzecie na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. Faktury będą wystawiane przez Wykonawcę do piątego dnia miesiąca następującego po miesiącu świadczenia usług. Płatności dokonywane będą w terminie 30 dni od otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, przelewem na wskazany w umowie rachunek Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do wystawiania oddzielnej, comiesięcznej faktury VAT za wykonaną usługę ochrony świadczoną dla budynku Sądu Rejonowego w Nakle, na płatnika Sąd Okręgowy w Bydgoszczy. Ponadto faktura VAT wystawiona dla Zamawiającego zawierała będzie ogólną (łączną) kwotę należności dla Wykonawcy za dany miesiąc świadczenia usługi oraz kwoty podane z rozbiciem na poszczególne budynki, o których mowa w załączniku nr 6 do niniejszej SIWZ. Osoba uprawniona do reprezentacji Wykonawcy, przekaże osobie uprawnionej do reprezentacji Zamawiającego, do dnia 20 marca 2015 roku Regulamin działania służby ochrony z podziałem na kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej oraz pracowników ochrony Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy, w wysokości do 2 % wartości zamówienia podstawowego, polegających na zwiększeniu ilości godzin ochrony. Wykonawca wskaże w ofercie, zgodnie z art. 36b Ustawy, którą część zamówienia powierzy do wykonania podwykonawcom. Zamawiający dopuszcza zmianę podwykonawcy po wcześniejszym uprzedzeniu Zamawiającego i jego akceptacji. Klauzula społeczna: Wykonawca przy realizacji zamówienia zatrudni co najmniej 2 osoby niepełnosprawne - co oznacza osoby spełniające przesłanki ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Osoby te zostaną zatrudnione u Wykonawcy na okres obowiązywania umowy tj. od dnia 1 kwietnia 2015 roku do dnia 31 marca 2016 roku i będą one brały czynny udział w wykonywaniu przedmiotu zamówienia (znajdą sią w wykazie, o którym mowa w punkcie 5.1.3. ppkt b SIWZ). Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do dnia 20 marca 2015 roku w oddzielnej kopercie: - dokumenty poświadczające niepełnosprawność ww. osób, - dokumenty poświadczające fakt zatrudnienia tych osób na okres od dnia 01.04.2015 roku do dnia 31.03.2016 roku. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawiania Zamawiającemu, w niżej podanych terminach, ewidencji czasu pracy ww. osób niepełnosprawnych. Ewidencja powinna zawierać wskazanie osoby, dni, w których wykonywała ona pracę, liczbę godzin pracy, a także budynek, w którym praca była świadczona. Terminy składania ewidencji:31 maj 2015, 30 sierpień 2015, 29 listopad 2015, 31 marzec 2016. Nie złożenie ewidencji skutkować będzie uznaniem, że Wykonawca nie zatrudnia ww. osób i naliczeniem kary umownej, o której mowa we wzorze umowy. W przypadku rozwiązania umowy z podaną osobą niepełnosprawną lub przez osobę niepełnosprawną, Wykonawca zobowiązany jest zatrudnić w to miejsce inną osobę niepełnosprawną, tak aby przez cały okres świadczenia usługi, zatrudnione były minimum 2 osoby niepełnosprawne
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 797140002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: brak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Doświadczenie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bydgoszcz.po.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach