Przetargi.pl
Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i sieci wodociągowej w miejscowościach Wójtówka, Nowy Zbrachlin realizowana w ramach projektu Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015

Gmina Waganiec ogłasza przetarg

 • Adres: 87-731 Waganiec, ul. Dworcowa 11
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 54 2830044 , fax. 54 2830640
 • Data zamieszczenia: 2015-02-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Waganiec
  ul. Dworcowa 11 11
  87-731 Waganiec, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 54 2830044, fax. 54 2830640
  REGON: 91086645900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.waganiec.pl; www.waganiec.biuletyn.net
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i sieci wodociągowej w miejscowościach Wójtówka, Nowy Zbrachlin realizowana w ramach projektu Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Podprojekt Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i sieci wodociągowej w miejscowościach Wójtówka, Nowy Zbrachlin realizowany jest w ramach projektu Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011 - 2015. Cześć I: Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Nowym Zbrachlinie, zgodnie z pozwoleniami na budowę nr: AB.7351.352.08 z dnia 12.08.2008r.; 345.2012 z dnia 04.09.2012r. znak sprawy: AB.6740.342.2012; 15.2015 z dnia 20.01.2015r. znak sprawy: AB.6740.545.2014 w zakresie rzeczowym zgodnym z kosztorysami nakładczymi. Nr AB.7351.352.08 z dnia 12.08.2008r. kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości: Nowy Zbrachlin obejmującej kolektory sanitarne S24÷ S27, PCV o średnicy 200 mm , SN 8kN/m2 o łącznej długości -1103 m; 48 szt. przykanalików PCV o średnicy 160 mm, SN 8kN/m2 o łącznej długości - 377 m. Trasy kanałów pokazano na planach sytuacyjno - wysokościowych załączniki mapowe nr 9 i 10, profile podłużne S24÷S27 w PDF jako załączniki do SIWZ. Uzbrojenie sieci stanowić będą typowe studnie kanalizacyjne rozgałęźne, przelotowe i spadowe z kręgów betonowych średnicy 1000 mm z betonu B-45, z włazami typu ciężkiego wypełnionymi betonem. Studnie rozstawiono na trasach kanałów w odległości 50 -60 m, na załamaniach trasy, przy zmianie spadków oraz w miejscach, gdzie jest możliwe podłączenie do nich przykanalika. Na połączeniach kolektorów zaprojektowano studnie o średnicy 1000 mm z prefabrykowanych elementów betonowych żelbetonowych z betonu klasy B-45, wodoszczelnego W8 zgodnie z normą DIN 4034 część 1, łączonych na uszczelkę elastomerową. Kineta studni wykonana jest jako monolit z wyprofilowanym dnem, przejściem szczelnie zawirowanym w procesie produkcji lub łączonym za pomocą uszczelki gumowej typy Steinhoff lub Forscheda. Na zakończeniach przykanalików zaprojektowano studnie typu TL z PCV średnicy 425 mm z włazem typu ciężkiego. Przykanaliki ułożone na pospółce grubości 10 cm. Rozpoczęcie prac od studni przelotowej nr 202 na kolektorze nr 24 z wykonaniem przykanalika i studni przyłączeniowej SP 169 i dalej cały zakres ujęty na załączniku mapowym nr 10. Nr 345.2012 z dnia 04.09.2012r. znak sprawy: AB.6740.342.2012 kontynuacja budowy sieci wodociągowej w Nowym Zbrachlinie. W 2013 roku wykonano sieć w ciągu drogi gminnej, działka nr 61/1 (inwentaryzacja i plan sieci wodociągowej w PDF jako załączniki do SIWZ). Do wykonania sieć na działkach nr: 56/18 - droga częściowo utwardzona; 45/2 - droga częściowo utwardzona; 57/6 - droga gruntowa i 57/66 projektowane ulice wewnętrzne planowanego osiedle, przestrzeń rolnicza, własność Spółdzielcza Agrofirma Plebanka. Sieć rozdzielcza projektowana jest z rur PCV o średnicy 110 mm kielichowych łączonych na uszczelkę gumową o długości 901 m. Przebieg sieci prowadzić trasą zgodnie z projektem. Na załamaniach, rozgałęzieniach trasy i za armaturą założyć bloki oporowe betonowe z betonu B-15.Uzbrojenie sieci stanowią zasuwy żeliwne o średnicy 100 mm oraz hydranty ppoż. o średnicy 80 mm nadziemne, na odgałęzieniach z zasuwami. Przyłącza wodociągowe wg osobnego opracowania z włączeniem do sieci głównej. Roboty ziemne - wykopy w 60% koparką, 40% ręcznie. Zasyp prowadzić do wysokości 30 cm ponad rurociąg ręcznie, a powyżej spycharką. Po wypłukaniu sieci przeprowadzić dezynfekcję roztworem podchlorynu sodu w ilości 150-200 g/m? świeżego podchlorynu. Po dezynfekcji sieci przepłukać wodą. Podawanie wody do odbiorców będzie po zbadaniu jakości wody potwierdzającym jakość zgodnie z obowiązującymi przepisami. Kosztorys ofertowy do pozwolenia na budowę nr AB.7351.352.08 z dnia 12.08.2008r. i 345.2012 z dnia 04.09.2012r. znak sprawy: AB.6740.342.2012 stanowi załącznik do SIWZ. Kosztorys nakładczy do pozwolenia na budowę nr AB.7351.352.08 z dnia 12.08.2008r. i 345.2012 z dnia 04.09.2012r. znak sprawy: AB.6740.342.2012 stanowi załącznik do SIWZ. Teren pod budowę zostanie udostępniony Wykonawcy po zbiorze zbóż tj. w lipcu. Nr 15.2015 z dnia 20.01.2015r. znak sprawy: AB.6740.545.2014 Rozbudowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Nowy Zbrachlin. Inwestycja, obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o średnicy 200 mm, rury klasy SN=8kN/m? , długości 663,5 m wraz z 43 przykanalikami o średnicy 160 mm, rury klasy SN=8kN/m? , długość 204,0 m. Włączenie w/w kanalizacji sanitarnej nastąpi do istniejącej kanalizacji. Przykanaliki zakończone studnią PVC DN400 mm składającej się z kinety zbiorczej, rury trzonowej oraz włazu żeliwnego okrągłego z pokrywą pełną o nośności 40 ton. W przypadku gdy istniejąca instalacja kanalizacji sanitarnej w podłączanych budynkach nie posiada wentylacji wysokiej, należy rurę wentylacyjną PVC 110 mm prowadzić po elewacji budynku ponad dach i zakończyć kominkiem wywiewnym. Uzbrojenie kolektorów zbiorczych kanalizacji sanitarnej stanowić będą studzienki rewizyjne, żelbetowe DN 1200 mm kompletne z pokrywą żelbetową i włazem żeliwnym typu ciężkiego oraz stopniami złazowymi żeliwnymi. Włączenia do istniejących studni wykonywać za pomocą wiertnicy bez rozkuwania ścian oraz za pomocą przejść szczelnych do rur PVC. Dla wykopów pod budowę rurociągów, przyjmuje się zastosowanie odwodnienia powierzchniowego, polegającego na odprowadzeniu powierzchniowym wody w miarę pogłębiania wykopów, z zagłębień wykonywanych w dniu wykopu w odstępach 15 m. W przypadku dużych opadów w celu skutecznego odwodnienia wykopów oraz wspomagania ww. metody, przyjmuje się zastosowanie igłofiltrów wprowadzanych na głębokość 2,0 m poniżej projektowanego dna wykopu. Kosztorys ofertowy do pozwolenia na budowę nr 15.2015 z dnia 20.01.2015r. znak sprawy: AB.6740.545.2014 stanowi załącznik do SIWZ. Kosztorys nakładczy do pozwolenia na budowę nr 15.2015 z dnia 20.01.2015r. znak sprawy: AB.6740.545.2014 stanowi załącznik do SIWZ. Część II: Rozbudowa sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową przepompowni ścieków P-7, obręb geodezyjny Wójtówka zgodnie z pozwoleniem na budowę nr 19.2015 z dnia 26.01.2015r. znak sprawy: AB.6740.553.2014 w zakresie rzeczowym zgodnym z kosztorysami nakładczymi. Nr 19.2015 z dnia 26.01.2015r. znak sprawy: AB.6740.553.2014 Rozbudowa sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową przepompowni ścieków P-7, obręb geodezyjny Wójtówka (Plebanka) gm. Waganiec. Inwestycja, obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o średnicy 200 mm, rury klasy SN=8kN/m? , długości 421 m wraz z 23 przykanalikami o średnicy 160 mm, rury klasy SN=8kN/m? , długość 332,5 m oraz 71,0 m kanalizacji tłocznej o średnicy 100 mm, rury PE zgrzewane i przepompowni ścieków surowych. Przykanaliki zakończone studnią PVC DN 400 mm składającej się z kinety zbiorczej, rury trzonowej oraz włazu żeliwnego okrągłego z pokrywą pełną o nośności 40 ton. W przypadku gdy istniejąca instalacja kanalizacji sanitarnej w podłączanych budynkach nie posiada wentylacji wysokiej, należy rurę wentylacyjną PVC 110 mm prowadzić po elewacji budynku ponad dach i zakończyć kominkiem wywiewnym. Uzbrojenie kolektorów zbiorczych kanalizacji sanitarnej stanowić będą studzienki rewizyjne, które wykonać należy jako studnie żelbetowe DN 1200 mm kompletne z pokrywą żelbetową i włazem żeliwnym typu ciężkiego oraz stopniami złazowymi żeliwnymi. Włączenia do istniejących studni wykonywać za pomocą wiertnicy bez rozkuwania ścian oraz za pomocą przejść szczelnych do rur PVC. Dla wykopów pod budowę rurociągów, przyjmuje się zastosowanie odwodnienia powierzchniowego, polegającego na odprowadzeniu powierzchniowym wody w miarę pogłębiania wykopów, z zagłębień wykonywanych w dniu wykopu w odstępach 15 m. W przypadku dużych opadów w celu skutecznego odwodnienia wykopów oraz wspomagania ww. metody, przyjmuje się zastosowanie igłofiltrów wprowadzanych na głębokość 2,0 m poniżej projektowanego dna wykopu. Przepompownię sieciową PP1 przejazdowa, stanowić będzie zbiornik o średnicy 1,5 m zakończona włazem żeliwnym typu ciężkiego z zamknięciem zatrzaskowym na zawiasach. Przyjmuje się wyposażenie pompowni w automatyczny układ sterujący pracą pomp. Przewidziana jest modernizacja istniejącej przepompowni P7. Wymienione zostaną pompy, rurociągi tłoczne oraz krata koszowa. W celu poprawy jakości oczyszczania ścieków projektuje się dozowanie czystego tlenu o jakości zgodnej z PN-EN 12876/2009 za pomocą generatora tlenu z dyszą o wydajności od 10 do max 40 1/min. Urządzenie zostanie zamontowane w szafce metalowej. Dozowanie tlenu automatyczne za pomocą wysyłanego impulsu z chwilą uruchomienia pomp zatapialnych. W ramach modernizacji przepompowni wykonana zostanie min. linia kablowa z oczyszczalni do przepompowni, nowa rozdzielnica P7, doposażenie rozdzielnicy technologicznej na oczyszczalni, dobór rozdzielnicy PS-1, wymiana sterownika pompowni pomocniczej, dostosowanie systemu sterowania i wizualizacji. Zasilanie elektryczne rozdzielnicy P7 z oczyszczalni nastąpi nowym kablem zasilającym (teren pod budowę linii kablowej zostanie udostępniony Wykonawcy po zbiorze zbóż tj. w lipcu) dla w/w przepompowni wraz z wymianą na nową rozdzielni zasilającej. W rozdzielnicy technologicznej szafie 1 oczyszczalni należy zamontować rozłącznik bezpiecznikowy oraz listwę zaciskową. Od szyn do listwy zaciskowej kablem miedzianym o przekroju co najmniej 6mm2. Pod utwardzonymi nawierzchniami (chodnik, droga), przy skrzyżowaniach (kanalizacja, wB)), przy przejściu przez rów melioracyjny, kabel układać w rurze osłonowej. Zasilanie przepompowni PS-1 wykona ENERGA. Zadaniem Wykonawcy będzie połączenie złącza kablowo-pomiarowego typu P1-Rs/LZV/F ze skrzynką sterowniczą pompowni PS-1 kablem typu YAKXS 4x35mm2. Skrzynka i złącze będą stały obok siebie. Rozdzielnica powinna zostać wyposażona w sterownik kompatybilny z systemem nadzoru, który należy poprzez GPRS skomunikować z istniejącym systemem nadzoru HYDROPARTNER na oczyszczalni ścieków. Wizualizację na sterowni oczyszczalni rozbudować dokładając obrazy przepompowni pomocniczej PS-1. W pompowni pomocniczej należy wymienić sterownik na nowy kompatybilny z systemem nadzoru który należy poprzez GPRS skomunikować z istniejącym systemem nadzoru HYDROPARTNER na oczyszczalni ścieków. Wizualizację na sterowni oczyszczalni rozbudować dokładając obrazy przepompowni pomocniczej. Przepompownie ścieków działają niezależnie w trybie automatycznym. Komunikacja pomiędzy oczyszczalnią a P7 odbywać się będzie poprzez kabel sterowniczy światłowodowy sześciowłóknowy multimodowy 50/125 układany w rurze osłonowej razem z zasilaniem elektrycznym rozdzielnicy P7. Kosztorys nakładczy część 1 do pozwolenia na budowę nr 19.2015 z dnia 26.01.2015r. znak sprawy: AB.6740.553.2014 stanowi załącznik do SIWZ. Kosztorys ofertowy część 1 do pozwolenia na budowę nr 19.2015 z dnia 26.01.2015r. znak sprawy: AB.6740.553.2014 stanowi załącznik do SIWZ. Kosztorys ślepy (nakładczy KN)=Kosztorys ślepy (ofertowy KO) część 2 do pozwolenia na budowę nr 19.2015 z dnia 26.01.2015 r. znak sprawy: AB.6740.553.2014 stanowi załącznik do SIWZ. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych z podziałem na: część I i część II . Uwaga 1: Roboty wykonać należy zgodnie z dokumentacją projektową. Jeżeli gdziekolwiek przedmiot zamówienia publicznego określony został przez wskazanie znaków towarowych, to należy to odczytywać w następujący sposób: wszystkie materiały i urządzenia niezbędne do wykonania zadania dostarcza Wykonawca. Podane w opisach nazwy własne nie mają na celu naruszenie art. 29 i art. 7 ustawy Pzp, a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Materiały i urządzenia użyte do wykonania przedmiotu zamówienia muszą posiadać cechy jakościowe i technologiczne co najmniej takie, jakie zostały określone w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Dopuszcza się zastosowanie urządzeń równoważnych w stosunku do urządzeń projektowanych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do korzystania z opinii ekspertów w celu dokonania oceny równoważności proponowanych rozwiązań. Zgodnie z zapisami art. 30 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały, urządzenia niezbędne i związane z tym usługi spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Uwaga 2: Wyłoniony w postępowaniu Wykonawca zobowiązany będzie do opracowania projektu organizacji ruchu dla robót prowadzonych w pasie drogowym. Celem opracowania jest zabezpieczenie robót podczas budowy kanalizacji na drogach gminnych i powiatowych w Nowym Zbrachlinie i Wójtówce (Plebance). Zakres opracowania zgodny z rozporządzeniami: Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. 2003.177.1729); Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. 2002.170.1393); Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2003.220.2181) oraz załączniki 1 do 4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają Projekty budowlane, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz kosztorysy nakładcze, stanowiące odpowiednio załączniki do specyfikacji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452324219
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga złożenia, do dnia 09.03.2015 roku do godz. 11:00, wadium w wysokości: Dla części I - 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych. Dla części II - 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych). Dla części I i II - 60.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: okres gwarancji nie krótszy niż 36 m. jednak nie dłuższy niż 72 m.
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.waganiec.biuletyn.net
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach