Przetargi.pl
Świadczenie usługi ochrony fizycznej i dozoru mienia w budynku użytkowym położonym przy Alei Monte Cassino 2 w Koszalinie

Gmina Miasto Koszalin Zarząd Budynków Mieszkalnych ogłasza przetarg

 • Adres: 75-815 Koszalin, ul. Połczyńska
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 094 3409106, 3409107 , fax. 943 409 196
 • Data zamieszczenia: 2020-06-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Koszalin Zarząd Budynków Mieszkalnych
  ul. Połczyńska 24
  75-815 Koszalin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 094 3409106, 3409107, fax. 943 409 196
  REGON: 15394000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: zbm.koszalin.ibip.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usługi ochrony fizycznej i dozoru mienia w budynku użytkowym położonym przy Alei Monte Cassino 2 w Koszalinie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3) Zakres zamówienia obejmuje: Pełnienie codziennie całodobowo przez pracowników ochrony, ochrony fizycznej budynku przy Alei Monte Cassino 2 i osób w nim znajdujących się oraz dozoru mienia znajdującego się w budynku z użyciem lokalnego systemu alarmowego zainstalowanego na budynku oraz obsługa portierni - szczegółowy zakres obowiązków określony został w załączniku nr 2 do projektu Umowy. 4) Faktury będą wystawiane przez Wykonawcę do 7-go dnia miesiąca następującego po miesiącu świadczenia usług. Termin płatności każdej z faktur – 21 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. 5) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia na usługi. 6) Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, zgodnie z art. 29 ust. 3A ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 1843 ze zm.) w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666). 7) Miejscem wykonania Zamówienia jest: budynek położony przy Alei Monte Cassino 2 w Koszalinie. 8) Wzór umowy, stanowiący załącznik do siwz jest integralną częścią dokumentacji i zapisy w niej zawarte traktuje się jako warunki udzielenia zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79710000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium, przed upływem terminu składania ofert, w wysokości: 4.000 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100)
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W celu wykazania spełnienia warunku posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, wykonawca winien wykazać się posiadaniem: - aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług ochrony osób i mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej, zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. z 2014r. Poz. 1099), - pozwolenie radiowe Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej na używanie radiowych urządzeń nadawczo – odbiorczych pracujących w sieci radiokomunikacji ruchomej lądowej typu monitorowania sygnałów alarmowych, obejmującej swym zasięgiem miasto Koszalin – wyszczególnione w warunkach wykorzystania częstotliwości.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć: aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług ochrony osób i mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej, zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. z 2014r. Poz. 1099), pozwolenie radiowe Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej na używanie radiowych urządzeń nadawczo – odbiorczych pracujących w sieci radiokomunikacji ruchomej lądowej typu monitorowania sygnałów alarmowych, obejmującej swym zasięgiem miasto Koszalin – wyszczególnione w warunkach wykorzystania częstotliwości. Dowód wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach