Przetargi.pl
Sprzątanie i utrzymanie właściwego stanu sanitarno – porządkowego w częściach przeznaczonych do wspólnego użytku w budynkach Gminy Miasto Koszalin będących w administrowaniu i zarządzaniu Zarządu Budynków Mieszkalnych w Koszalinie

Gmina Miasto Koszalin Zarząd Budynków Mieszkalnych ogłasza przetarg

 • Adres: 75-815 Koszalin, ul. Połczyńska
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 094 3409106, 3409107 , fax. 943 409 196
 • Data zamieszczenia: 2020-06-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Koszalin Zarząd Budynków Mieszkalnych
  ul. Połczyńska 24
  75-815 Koszalin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 094 3409106, 3409107, fax. 943 409 196
  REGON: 15394000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: zbm.koszalin.ibip.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sprzątanie i utrzymanie właściwego stanu sanitarno – porządkowego w częściach przeznaczonych do wspólnego użytku w budynkach Gminy Miasto Koszalin będących w administrowaniu i zarządzaniu Zarządu Budynków Mieszkalnych w Koszalinie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest sprzątanie i utrzymanie właściwego stanu sanitarno – porządkowego w częściach przeznaczonych do wspólnego użytku w budynkach Gminy Miasto Koszalin będących w administrowaniu i zarządzaniu Zarządu Budynków Mieszkalnych w Koszalinie. Należy zwrócić szczególną uwagę na zamiatanie korytarzy i klatek schodowych oraz schodów zewnętrznych tj. wejściowych do budynku jak również galerii przyległych do budynku oraz usuwanie z nich skutków zimy, polegające na zwalczaniu śliskości i opadów śniegu, poprzez usuwanie zalegającego śniegu, błota pośniegowego i lodu oraz zwalczaniu gołoledzi. Wykaz powierzchni objętych zamówieniem określony został w załączniku nr 1 do projektu umowy. 1.1. Powierzchnia ogólna części wspólnych, która ujęta jest w wykazie adresowym stanowiącym załącznik nr 1 do projektu umowy wynosi 52.271,38 m2. W ZBM wdrożonym jest program odpracowywania zadłużenia w związku z tym, powierzchnia, którą objęta będzie umowa od 01 sierpnia 2020 roku wynosi 24.378,12 m2. Pozostała powierzchnia w wysokości 27.893,26 m2 objęta jest programem odpracowywania i na dzień podpisania umowy nie będzie przeznaczona do świadczenia usługi. 1.2. Zestawienie zmian powierzchni przeznaczonej do sprzątania przez Wykonawcę za okres od 01.08.2019 do 31.07.2020 r. przedstawiono w tabeli. 1.3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia bądź zwiększenia zakresu Przedmiotu Umowy. 1.4.W związku ze zmieniającą się powierzchnią przeznaczoną do sprzątania do ustalenia ceny oferty należy przyjąć średnią powierzchnię 30.000 m2 przemnożoną przez oferowaną stawkę w złotych. Jest to maksymalne wynagrodzenie jakie może otrzymać Wykonawca w okresie trwania umowy. Rozliczenie następowało będzie za rzeczywistą powierzchnię sprzątaną w danym miesiącu. W przypadku zmian powierzchni (zmniejszenia bądź zwiększenia) Zamawiający powiadomi o tym fakcie Wykonawcę z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem. W przypadku braku zmiany powierzchni Zamawiający nie będzie miał obowiązku przekazywania takiej informacji. 1.5. Szczegółowy zakres obowiązków i czynności został opisany w § 2 projektu umowy. 2. Wymagania Zamawiającego dotyczące zatrudniania osób na umowę o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę. Zamawiający wymaga aby wykonawca prace niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia przez cały okres wykonywania tych czynności w ramach zamówienia realizował przy udziale co najmniej 10 osób zatrudnionych w ramach umowy o pracę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. - Kodeks pracy (Dz. U. Z 2019 poz.1040, z późn. zm.). 2.1. Dokumentowanie zatrudnienia osób wykonujących wskazane w poprzednim punkcie czynności będzie polegało na: 1) Na etapie składania ofert - Wykonawca składa oświadczenie zgodnie z treścią Załącznika nr 1 do SIWZ. 2) Na etapie realizacji umowy - zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania usługi. 2. 2. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności będące przedmiotem zamówienia w trakcie ich realizacji: • oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; • poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; • zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; • poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 2.3. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w postępowaniu zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości 1.000 zł za każdy stwierdzony przypadek. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia. 2.4. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 2.5. Nie wypełnienie zobowiązań dotyczących zatrudniania osób może być podstawą do wypowiedzenia przez Zamawiającego umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 2.6. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca wraz z fakturą będzie składał Zamawiającemu oświadczenia swoje i podwykonawców o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących przy realizacji przedmiotowego zamówienia czynności wskazane przez Zamawiającego. W stosunku do podwykonawców Zamawiający zastrzega sobie weryfikację pracowników zgodnie z pkt. 2.2. 2.7. Zamawiający wymaga aby do wykonania przedmiotu umowy był kierowany personel, którego wynagrodzenie za pracę jest równe lub przekracza równowartość wysokości wynagrodzenia minimalnego, o którym mowa w ustawie z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 2177). 2.8. W przypadku dwukrotnego niewywiązania się z obowiązku wskazanego w ust. 2.2. lub zmiany sposobu zatrudnienia wskazanych osób, Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy. 2.9. W uzasadnionych przypadkach, z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, możliwe jest zastąpienie ww. osoby lub osób inną osobą lub osobami pod warunkiem, że spełnione zostaną wszystkie powyższe wymagania. 2.10. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli w miejscu wykonywania przedmiotu umowy w celu zweryfikowania, czy osoby wykonujące czynności będące przedmiotem zamówienia są osobami wskazanymi przez Wykonawcę w wykazie, stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ. Podczas kontroli prowadzonej przez Zamawiającego, osoby oddelegowane przez Wykonawcę do wykonywania czynności są zobowiązane podać imię i nazwisko. W razie odmowy podania danych umożliwiających identyfikację osób wykonujących czynności w trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiający wezwie Wykonawcę do wydania zakazu wykonywania przez te osoby prac, do momentu wyjaśnienia podstawy ich zatrudnienia oraz wezwie Wykonawcę do złożenia pisemnego oświadczenia wskazującego dane osób, które odmówiły podania imienia i nazwiska podczas kontroli Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90910000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: - 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100)
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca jest zobowiązany wykazać w sposób szczególny
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: dowód wniesienia wadium, Pełnomocnictwa - jeżeli oferta nie jest podpisania przez osobę upoważnioną i wykazaną w KRS.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach