Przetargi.pl
Świadczenie usługi kompleksowej polegającej na sprzedaży energii elektrycznej oraz zapewnieniu świadczenia usługi jej dystrybucji na potrzeby oświetlenia ulicznego, budynków i obiektów zarządzanych przez Gminę Jeżowe oraz jednostek organizacyjnych Gminy Jeżowe w okresie 12 miesięcy tj. od 01 Stycznia 2021 r. do 31 Grudnia 2021 r.

Gmina Jeżowe ogłasza przetarg

 • Adres: 37-430 Jeżowe, Jeżowe
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 158 794 304 , fax. 158 794 304
 • Data zamieszczenia: 2021-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Jeżowe
  Jeżowe
  37-430 Jeżowe, woj. podkarpackie
  tel. 158 794 304, fax. 158 794 304
  REGON: 83040941300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.jezowe.biuletyn.net

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usługi kompleksowej polegającej na sprzedaży energii elektrycznej oraz zapewnieniu świadczenia usługi jej dystrybucji na potrzeby oświetlenia ulicznego, budynków i obiektów zarządzanych przez Gminę Jeżowe oraz jednostek organizacyjnych Gminy Jeżowe w okresie 12 miesięcy tj. od 01 Stycznia 2021 r. do 31 Grudnia 2021 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi kompleksowej polegającej na sprzedaży energii elektrycznej oraz zapewnieniu świadczenia usługi jej dystrybucji na potrzeby oświetlenia ulicznego, budynków i obiektów zarządzanych przez Gminę Jeżowe oraz jednostek organizacyjnych Gminy Jeżowe, na warunkach określonych w ustawie – Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 1059 ze zm.), zgodnie z wydanymi do tej ustawy przepisami wykonawczymi, Kodeksem cywilnym oraz zasadami określonymi w koncesjach. Szczegółowe informacje dotyczące poszczegó1nych punktów poboru w zakresie zawartych umów, lokalizacji, stosowanej taryfy, mocy itd. zostały przedstawione w załączonych dokumencie o nazwie: Wykaz punktów poboru energii elektrycznej do budynków i obiektów oraz oświetlenia ulicznego w gminie Jeżowe stanowi załącznik nr 1 do siwz. Podane w Zał. nr 1 do siwz parametry dystrybucyjne- w szczególności moc umowna i grupa taryfowa są zgodne z aktualnymi umowami dystrybucyjnymi wydanymi przez właściwego OSD. W przypadku gdy zmiana parametrów dystrybucyjnych wiązać się będzie z koniecznością ponoszenia dodatkowych opłat, zgodnie z taryfą OSD Zamawiający zobowiązuje się do ich ponoszenia. a) Dostawa energii elektrycznej odbywać się będzie za pośrednictwem sieci Operatora Systemu Dystrybucyjnego, do którego przyłączone są budynki Zamawiającego, tj. PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów, 35 – 065 Rzeszów, ul. 8 Marca 8. b) Wykonawca zobowiązany jest do posiadania - przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy - umowy z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, do którego sieci przyłączone są budynki Zamawiającego. c) Rozliczenia między stronami odbywać się będą na podstawie wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych oraz cen i stawek opłat za energię elektryczną i cen i stawek opłat za usługi dystrybucji określonych w ofercie stanowiącej załącznik do umowy. Faktury należy wystawiać oddzielnie na każdy obiekt. Zamawiający dopuszcza możliwość wystawienia jednej faktury zbiorczej dla danego odbiorcy/ płatnika zawierającej wykaz PPE dla budynków i obiektów, oraz faktury zawierającej wykaz PPE dotyczącej oświetlenia ulicznego. d) Umowa zostanie zawarta wg ogólnych wzorów umowy stosowanych przez przedsiębiorstwa energetyczne (Wykonawcy) z uwzględnieniem istotnych postanowień SIWZ. Wykonawca przygotuje kompleksową umowę na wzorze zatwierdzonym przez Zarząd Spółki który uwzględniał będzie wymienione postanowienia oraz umową będzie zgodna z postanowieniami Ustawy z dnia 10.04. 1997 r. Prawo energetyczne. e) Umowy zostaną podpisane przez Wójta Gminy Jeżowe przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy oraz przez Dyrektorów jednostek organizacyjnych tj.: - Zakład Gospodarki Komunalnej w Jeżowem, - Gminne Centrum Kultury w Jeżowem. 4. Obecnym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego jest PGE Dystrybucja S.A. 5. Energia elektryczna powinna spełniać parametry techniczne zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo energetyczne oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi Normami. 6. Wartość szacunkowa niniejszego zamówienia znajduje się w przedziale 30 000 do 221 000 euro, czyli jest mniejsza od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09310000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach