Przetargi.pl
Interwencyjne oczyszczanie odcinków kolektorów kanalizacji deszczowej w związku z ich awaryjną niedrożnością wraz z pracami towarzyszącymi na terenie miasta Dębicy w 2021 roku

Gmina Miasta Dębicy ogłasza przetarg

 • Adres: 39-200 Dębica, Ratuszowa
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 146 838 100 , fax. 146 838 161
 • Data zamieszczenia: 2021-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasta Dębicy
  Ratuszowa 2
  39-200 Dębica, woj. podkarpackie
  tel. 146 838 100, fax. 146 838 161
  REGON: 8722230742
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.debica.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Interwencyjne oczyszczanie odcinków kolektorów kanalizacji deszczowej w związku z ich awaryjną niedrożnością wraz z pracami towarzyszącymi na terenie miasta Dębicy w 2021 roku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie obejmuje: 1. Mechaniczne czyszczenie kanalizacji o zamuleniu ⅓. 2. Mechaniczne czyszczenie kanalizacji o zamuleniu ½. 3. Mechaniczne czyszczenie kanalizacji o zamuleniu ⅔. 4. Mechaniczne czyszczenie studzienek i przykanalików. 5. Ręczne czyszczenie studzienek i przykanalików. 6. Mechaniczne lub ręczne czyszczenie przepustów i kanałów nietypowych. 7. Mechaniczne lub ręczne czyszczenie odwodnienia liniowego z kratką. 8. Prace przeglądowo – kontrolne oraz czyszczenie kanałów i potoków z zanieczyszczeń ropopochodnych (w przypadku niekontrolowanych wycieków) oraz inne. 9. Naprawy kanalizacji. 10. Rozbiórka nawierzchni. 11. Wykopy i umocnienia. 12. Odtworzenie nawierzchni i chodników.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90470000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach