Przetargi.pl
Świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu pełniącego funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych

Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy ogłasza przetarg

 • Adres: 00-608 Warszawa, al. Niepodległości 188b
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 570 14 00
 • Data zamieszczenia: 2022-08-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy
  al. Niepodległości 188b
  00-608 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 570 14 00
  REGON: 006746090
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu pełniącego funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu pełniącego funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. „Zaprojektowanie i budowa łącznika między istniejącymi budynkami, nowego skrzydła budynku, garażu podziemnego wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną, wyburzeniem budynków garażowych i gospodarczych, w Warszawie przy al. Niepodległości 188 b i 186”. Opis przedmiotu zamówienia określony jest w załączniku nr 1 do SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71247000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach