Przetargi.pl
Przebudowa lok. nr 3 oraz budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych przy Radzymińskiej 123 na potrzeby inwestycji „Dom Otwarty z Arteneum – pierwszy komplementarny DK dla osób z niepełnosprawnością”

DOM KULTURY "ŚWIT" W DZIELNICY TARGÓWEK M. ST. WARSZAWY ogłasza przetarg

 • Adres: 03-371 Warszawa, ul. Piotra Wysockiego 11
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-08-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: DOM KULTURY "ŚWIT" W DZIELNICY TARGÓWEK M. ST. WARSZAWY
  ul. Piotra Wysockiego 11
  03-371 Warszawa, woj. mazowieckie
  REGON: 000285942
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dkswit.com.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa lok. nr 3 oraz budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych przy Radzymińskiej 123 na potrzeby inwestycji „Dom Otwarty z Arteneum – pierwszy komplementarny DK dla osób z niepełnosprawnością”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie lokalu nr 3 oraz budowie pochylni dla osób niepełnosprawnych przy ul. Radzymińskiej 123 na potrzeby inwestycji „Dom Otwarty z Arteneum – pierwszy komplementarny dom kultury dla osób z niepełnosprawnością”Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadiumw wysokości: 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwalnie do dnia upływu terminu związania ofertą.3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:a) pieniądzu;b) gwarancjach bankowych;c) gwarancjach ubezpieczeniowych;d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).5. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na rachunek bankowy nr 69 1240 1082 1111 0010 0337 9492 z dopiskiem „Wadium – P-7/2022”.UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Warunek zostanie spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie:co najmniej jedną robotę budowlaną której przedmiotem była budowa, przebudowa lub remont budynku o wartości robót nie mniejszej niż 500.000,00 zł bruttoWartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku udziału w postępowaniu w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego należy przeliczyć wg średniego kursu NBP z dnia zamieszczenia ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-08-18

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach