Przetargi.pl
świadczenie usługi dowozu uczniów do szkół na terenie gminy Pcim wraz z opieką w roku szkolnym 2020/2021 cz. I,II,III, IV

Zakład Obsługi Szkół w Pcimiu ogłasza przetarg

 • Adres: 32-432 Pcim, Pcim 1178
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 122 748 061 , fax. 122 748 061
 • Data zamieszczenia: 2020-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Obsługi Szkół w Pcimiu
  Pcim 1178
  32-432 Pcim, woj. małopolskie
  tel. 122 748 061, fax. 122 748 061
  REGON: 11745580000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.malopolska.pl/zoszkol

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  świadczenie usługi dowozu uczniów do szkół na terenie gminy Pcim wraz z opieką w roku szkolnym 2020/2021 cz. I,II,III, IV
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dowóz uczniów odbywa się w dni nauki szkolnej tj. od dnia 01.09.2020 roku do dnia 25.06.2020 roku, z wyłączeniem ferii zimowych i wiosennych oraz innych przerw w nauce wynikających z kalendarza roku szkolnego 2020/2021. W przypadku odpracowania zajęć szkolnych w innym dniu wolnym od zajęć, dowóz będzie zapewniony przez Wykonawcę, na wcześniejsze zgłoszenie dyrektora szkoły. Wykonawca musi zapewnić uczniom bezpieczny przewóz tzn. odpowiednie warunki bezpieczeństwa i higieny. Zamawiający nie bierze żadnej odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia jakiegokolwiek typu, w wyniku których nastąpi uszkodzenie ciała, śmierć czy szkoda materialna, spowodowana działalnością Wykonawcy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zał 8 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60100000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, wyrażające się posiadaniem aktualnie obowiązującego zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, na zasadach określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 roku ustanawiającym wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego osób z kierowcą, aktualnie obowiązującej, odpowiedniej licencji.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Do oferty Wykonawca ma dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu oraz oświadczenie dotyczące podstaw wykluczenia- wzory oświadczeń stanowią odpowiednio załącznik nr 2 do SIWZ oraz załączniku nr 3 do SIWZ). Informacje zawarte w oświadczeniach stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca, który powołuje się na na zasoby innych podmiotów, w celu braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w ich postępowaniu, zamieszcza informację o tych podmiotach w oświadczeniu o którym mowa wyżej.Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86, ust. 5 ustawy, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa wart. 24 ust.1 pkt.23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach