Przetargi.pl
Świadczenie kompleksowej obsługi urządzeń drukujących Lexmark

Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie ogłasza przetarg

 • Adres: 31-571 Kraków, ul. Mogilska
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 012 6154860, 6154862 , fax. 012 6154887; 6154219
 • Data zamieszczenia: 2020-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie
  ul. Mogilska 109
  31-571 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 012 6154860, 6154862, fax. 012 6154887; 6154219
  REGON: 35108157000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://malopolska.policja.gov.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie kompleksowej obsługi urządzeń drukujących Lexmark
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa oraz zapewnienie ciągłości funkcjonowania urządzeń marki LEXMARK, z podziałem na poszczególne zadania: 1 KWP w Krakowie - łącznie 485 drukarek 2 KMP Kraków - łącznie 419 drukarek 3 KMP Nowy Sącz - łącznie 276 drukarek 4 KMP Tarnów - łącznie 175 drukarek 2. Na dzień 30.07.2020 r. urządzenia są w stanie technicznym umożliwiającym dokonywanie wydruków, za wyjątkiem urządzeń do naprawy : 3 szt. KMP Tarnów, 5 szt. KMP Nowy Sącz 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ. 4. Przewidywane ilości kopii podane w tabeli zawartej w Ofercie (załącznik nr 2 do SIWZ) są wartościami prognozowanymi. Wartości te wskazane są jedynie w celu wyboru oferty najkorzystniejszej przez Zamawiającego oraz nie stanowią zobowiązania Zamawiającego wobec Wykonawcy. Zamawiający gwarantuje wykonanie umowy na poziomie min. 70% kopii określonych w załączniku nr 2 do SIWZ, w odniesieniu do każdego z zadań osobno
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50300000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1) Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości: 4.950,00 zł (słownie: cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt zł, 00/100) dla całości zamówienia, lub z podziałem: 1) Zadanie 1: 1 500,00 zł 2) Zadanie 2: 2 000,00 zł 3) Zadanie 3: 800,00 zł 4) Zadanie 4: 650,00 zł 2) Wadium wniesione w formie niepieniężnej wystawione na potrzeby przedmiotowego postępowania powinno być wniesione w oryginale w postaci elektronicznej. 3) Wadium można wnieść w następujących formach: 1) w pieniądzu – przelewem na rachunek bankowy: O/O NBP Kraków Nr 31 1010 1270 0055 8413 9120 1000 – z dopiskiem „Wadium w przetargu nieograniczonym – nr sprawy: ZP.67.2020”. 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) w gwarancjach bankowych, 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). 4) Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert tj. wadium musi być złożone przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub wpłynąć na rachunek Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert i musi obejmować cały okres związania ofertą. 5) Wadium wniesione w jednej z form określonych w p. 3 (z wyłączeniem formy pieniężnej) należy złożyć w postaci elektronicznej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej na adres: zamowienia.fundusze@malopolska.policja.gov.pl, lub przy użyciu platformy tj. należy przekazać oryginał dokumentu wadialnego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia (przedstawiciela Gwaranta). 6) Dokumenty, o których mowa w ust. 5 muszą być podpisane przez przedstawiciela Gwaranta kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację. Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i art. 46 ust. 5 ustawy. 7) Co do zasady, zgodnie z powyższymi wymaganiami, zamawiający wymaga wniesienia wadium w polskiej walucie. W przypadku wniesienia wadium w innej walucie niż wskazana przez Zamawiający, Komisja Przetargowa dokona stosownego przeliczenia po kursie Narodowego Banku Polskiego z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu. 8) W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, należy pamiętać, iż będzie ono wniesione skutecznie jedynie w przypadku uznania konta Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 9) Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium, zostanie odrzucona. 10) Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium, zostanie odrzucona.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy zgodnie z art. 22 ust. 1 Pzp: 1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na zasadach określonych w: a) art. 24 ust. 1 pkt 12-23 Pzp; b) art. 24 ust. 5 Pzp. 2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, zgodnie z art. 22 ust. 1b pkt. 1 Pzp. Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 6. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik Nr 8 do niniejszej SIWZ. UWAGA! Oświadczenie musi być złożone w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem). W przypadku składania przedmiotowego oświadczenia po upływie terminu składania ofert, Wykonawca przesyła przedmiotowy dokument na email Zamawiającego: zamowienia.fundusze@malopolska.policja.gov.pl lub przy pomocy Platformy eB2B, korzystając z zakładki „Pytania/Informacje”. Zamawiający dopuszcza złożenie wraz z ofertą oświadczenia Wykonawcy o braku przynależności do grupy kapitałowej, w przypadku kiedy Wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej (zaleca się skorzystanie z druku oświadczenia stanowiącego załącznik Nr 8 do SIWZ z zaznaczeniem treści pkt 1 tego oświadczenia);

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach