Przetargi.pl
„Kompleksowa obsługa serwisowo-eksploatacyjna dla drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, kserokopiarek i risografu, udostępnienie drukarek i kserokopiarek oraz oprogramowania niezbędnego do realizacji zamówienia”.

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie ogłasza przetarg

 • Adres: 31-752 Kraków, Wąwozowa
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 12 686 82 17 , fax. 12 645 12 70
 • Data zamieszczenia: 2019-04-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Grodzki Urząd Pracy w Krakowie
  Wąwozowa 34
  31-752 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 686 82 17, fax. 12 645 12 70
  REGON: 35155435300000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Kompleksowa obsługa serwisowo-eksploatacyjna dla drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, kserokopiarek i risografu, udostępnienie drukarek i kserokopiarek oraz oprogramowania niezbędnego do realizacji zamówienia”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: „Kompleksowa obsługa serwisowo-eksploatacyjna dla drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, kserokopiarek i risografu, udostępnienie drukarek i kserokopiarek oraz oprogramowania niezbędnego do realizacji zamówienia”. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ/Załącznik nr 1 do Umowy. Wykaz drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych, stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ/Załącznik nr 2 do Umowy. Wykaz kserokopiarek i risografu, stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ/Załącznik nr 3 do Umowy. Przedmiot zamówienia będzie realizowany zgodnie z postanowieniami wzoru umowy, stanowiącej Załącznik nr 9 do SIWZ. Stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy, Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę (lub podwykonawcę) osób wykonujących prace serwisowe. Wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.). Uwaga! Powyższy wymóg nie dotyczy składających ofertę osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz wspólników spółek osobowych, które zobowiążą się do osobistego świadczenia czynności opisanych w zdaniu pierwszym.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50300000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: A. W celu skutecznego złożenia oferty Wykonawca zobowiązany jest złożyć: 1. Formularz ofertowy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ, wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy 2. Pełnomocnictwo umocowujące do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. B. Oprócz dokumentu, o którym mowa w sekcji III.3) ogłoszenia powyżej, w celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, zobowiązany jest złożyć w ofercie pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, jako dowód polegania na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, w odniesieniu do warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdziale V pkt 1 SIWZ– jeżeli dotyczy. Zgodnie z art. 22a ustawy Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 1) Zamawiający oceniając, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 ustawy i art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy. 2) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 3) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu, na którego na zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, kryteriów selekcji lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w rozdziale V pkt 1 SIWZ. C. W terminie trzech dni od daty zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust. 5 P.z.p, Wykonawca zobowiązany jest złożyć, bez dodatkowego wezwania: oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z Wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu – wg wzoru stanowiącego (załącznik nr 7 do SIWZ); w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może wraz ze złożeniem oświadczenia przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. UWAGA Ww. oświadczenie nie będzie wymagane w przypadku złożenia w postępowaniu tylko jednej oferty. D. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego (np. członkowie konsorcjum) są zobowiązani ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy. W takiej sytuacji - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego są zobowiązani do złożenia w ofercie pełnomocnictwa ustanawiającego pełnomocnika. 1) zdolności techniczne lub zawodowe, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, muszą posiadać łącznie. 2) każdy z osobna dotyczące ich dokumenty wskazane w sekcji III.3. ogłoszenia tj. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, w sekcji III.7.pkt C ogłoszenia, w sekcji III.4.ogłoszenia. 2) dokument wskazany w sekcji III.3 ogłoszenia tj. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w sekcji III.5. ogłoszenia - składają ci z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, którzy spełniają warunek, na potwierdzenie którego wymagany jest dany dokument. 3) dokumenty wskazane w sekcji III.7. pkt A.2., w sekcji III.7.pkt B ogłoszenia – jeżeli dotyczy. 4) dokument, o którym mowa w sekcji III.7.pkt A.1. ogłoszenia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach