Przetargi.pl
Zakup energii elektrycznej w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 833 z późn.zm.) w ramach wspólnego zamówienia prowadzonego w trybie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych na rok 2021

Urząd Gminy Oświęcim ogłasza przetarg

 • Adres: 32-600 Oświęcim, Zamkowa
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 33 844 95 00 , fax. 33 844 95 10
 • Data zamieszczenia: 2020-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Oświęcim
  Zamkowa 12
  32-600 Oświęcim, woj. małopolskie
  tel. 33 844 95 00, fax. 33 844 95 10
  REGON: 54046900000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminaoswiecim.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup energii elektrycznej w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 833 z późn.zm.) w ramach wspólnego zamówienia prowadzonego w trybie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych na rok 2021
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Zakup energii elektrycznej w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne na potrzeby wspólnych Zamawiających, o łącznym szacunkowym wolumenie 2218,6 MWh(+/- 10%) w okresie dostaw, tj. od dnia 01.01.2021 roku do dnia 31.12.2021 roku odrębnie dla każdego układu pomiarowego, jednak nie wcześniej niż po skutecznym wypowiedzeniu dotychczas obowiązujących umów dostarczania energii oraz pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy. Dostawa energii elektrycznej odbywać się będzie dla potrzeb i obiektów zakwalifikowanych do 2 grup według poniższej klasyfikacji: Grupa 1 - Oświetlenie drogowe z następującym podziałem: - energia dzienna - energia nocna Grupa 2 - Lokale i obiekty inne niż oświetlenie drogowe. 2. Wskazane w pkt. 1 tolerancje dotyczące wolumenu będącego przedmiotem zamówienia należy rozumieć jako prawo opcji ustalone przez Zamawiającego w rozumieniu zapisów art. 34 ust. 5 Pzp 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ 4. Sprzedaż energii będzie się odbywała na podstawie umów zawieranych odrębnie przez poszczególnych wspólnych Zamawiających, przy czym w stosunku do Zamawiających: Gmina Oświęcim, również na podstawie umów zawieranych odrębnie przez samorządowe jednostki organizacyjne, szczegółowo opisane w Załączniku Nr 2 i 3 do SIWZ. 5. Usługi dystrybucyjne będą świadczone na podstawie odrębnych umów zawartych z lokalnymi Operatorami Systemu Dystrybucyjnego. 6. Realizacja przedmiotu zamówienia będzie się odbywała zgodnie z zasadami ustawy Prawo energetyczne oraz wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09300000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 10 000.00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy 00/100 PLN). 2. Wadium należy wnieść w terminie do dnia 2020-08-10 do godz. 12:00. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Andrychowie, O/Oświęcim 73 8110 1023 2003 0310 7884 0007; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 310). 4. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na okres związania ofertą. 5. Za termin wniesienia wadium w pieniądzu zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego 6. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż w pieniądzu wymagane jest załączenie do oferty oryginalnego dokumentu gwarancji/poręczenia. Beneficjentem wadium wnoszonego w formie innej niż w pieniądzu jest Zamawiający. 7. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniężna musi: a) być czynnością jednostronnie zobowiązującą; b) mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu; c) obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp; d) zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty kwoty wadium na rzecz Zamawiającego. 8. Zamawiający zwróci wadium na zasadach określonych w art. 46 ust.1, 1a, 2 i 4 ustawy Pzp. 9. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 10. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodne z wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wzór Formularza oferty ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału ZAŁĄCZNIK NR 5 do SIWZ Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ Zobowiązanie podmiotów, na zdolnościach lub sytuacji których Wykonawca polega, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej ZAŁĄCZNIK NR 7 do SIWZ Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, składane w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach