Przetargi.pl
Świadczenie usług wywozu nieczystości stałych z terenu gminy Gdańsk i Gdynia

Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 26, 00-940 Warszawa, w imieniu której działa Centrum Infrastruktury Oddział Regionalny w Gdańsku ogłasza przetarg

 • Adres: 80-940 Gdańsk, ul. Targ Rakowy 7/8
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 0-58 32-66-105 , fax. 0-58 32-66-112
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 26, 00-940 Warszawa, w imieniu której działa Centrum Infrastruktury Oddział Regionalny w Gdańsku
  ul. Targ Rakowy 7/8 7/8
  80-940 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 0-58 32-66-105, fax. 0-58 32-66-112
  REGON: 01068496000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.poczta-polska.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług wywozu nieczystości stałych z terenu gminy Gdańsk i Gdynia
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowych usług transportowych w zakresie wywozu nieczystości stałych z pojemników znajdujących się na terenie obiektów pocztowych Zamawiającego zlokalizowanych na obszarze Wydziału Operacyjnego Infrastruktury w Gdyni (WOI w Gdyni) i Wydziału Operacyjnego Infrastruktury w Gdańsku (WOI w Gdańsku). 2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych w 2 częściach zamówienia na: Zadanie 1 i Zadanie 2. Wykonawca może złożyć ofertę na jedno lub dwa zadania. 3. Opis części zamówienia: 3.1 ZADANIE 1: Świadczenie usług wywozu nieczystości stałych z terenu gminy Gdynia. 3.2 ZADANIE 2: Świadczenie usług wywozu nieczystości stałych z terenu gminy Gdańsk.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 905132008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.poczta-polska.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach