Przetargi.pl
Dostawa oprogramowania oraz sprzętu komputerowego

Morski Instytut Rybacki w Gdyni ogłasza przetarg

 • Adres: 81-332 Gdynia, ul. Kołłątaja 1
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 058 7356100, 7356105, 7356108 , fax. 058 7356110
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Morski Instytut Rybacki w Gdyni
  ul. Kołłątaja 1 1
  81-332 Gdynia, woj. pomorskie
  tel. 058 7356100, 7356105, 7356108, fax. 058 7356110
  REGON: 00014473300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mir.gdynia.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednostka Badawczo-Rozwojowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa oprogramowania oraz sprzętu komputerowego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa oprogramowania oraz sprzętu komputerowego Cześć 1 - Osprzęt komputerowy zgodnie ze specyfikacją podaną w załączniku B-1 Część 2 - Oprogramowanie zgodnie ze specyfikacją podaną w załączniku B-2 Część 3 - notebooki i stacja robocza zgodnie ze specyfikacją w załączniku B-3 o wartości przedmiotu zamówienia > 14 000 EURO < 193.000 EURO
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 302331806
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 21 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mir.gdynia.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach