Przetargi.pl
Likwidacja barier architektonicznych w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Miłoradzu oraz w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Kończewicach - wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz dwóch miejsc postojowych , dla każdego Ośrodka Zdrowia.

Gmina Miłoradz ogłasza przetarg

 • Adres: 82-213 Miłoradz, ul. Żuławska 9
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 055 2711531 , fax. 055 2711565
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miłoradz
  ul. Żuławska 9 9
  82-213 Miłoradz, woj. pomorskie
  tel. 055 2711531, fax. 055 2711565
  REGON: 17074791600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.miloradz.malbork.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Likwidacja barier architektonicznych w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Miłoradzu oraz w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Kończewicach - wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz dwóch miejsc postojowych , dla każdego Ośrodka Zdrowia.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest: Likwidacja barier architektonicznych w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Miłoradzu oraz w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Kończewicach - wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz dwóch miejsc postojowych , dla każdego Ośrodka Zdrowia. 2.Zamówienie należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, która jest do wglądu w siedzibie Zamawiającego - pok.nr 1 ,oraz znajduje się na stronie internetowej zamawiającego www.primed.malbork.net.pl , jak również z załączonym przedmiarem robót oraz specyfikacją techniczną. Zakres robót obejmuje wykonanie: Podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz dwóch miejsc postojowych wraz z likwidacją barier architektonicznych dla Gminnego Ośrodka Zdrowia w Miłoradzu i dla Gminnego Ośrodka Zdrowia w Kończewicach. Roboty budowlane Szczegółowy zakres robót zawiera: Specyfikacja wykonania i odbioru robót oraz przedmiar robót - załączone do niniejszej SIWZ, z którymi należy się obowiązkowo zapoznać. Prace objęte przedmiotem zamówienia muszą być zgodne ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332506
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Ustala się wadium w wysokości: 4 000 złotych, słownie: cztery tysiące złotych Wykonawca wnosi wadium: W pieniądzu, sposób przekazania: Przelewem na konto zamawiającego nr BGŻ O/Malbork 8320 3000 45 111 0000000 947950 lub w jednej z poniżej podanych form: - w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej , z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - w gwarancjach ubezpieczeniowych - w gwarancjach bankowych - w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U.Nr 109, poz. 1158, z późno zm.). Sposób przekazania: oryginał odpowiedniego dokumentu dołączyć do oferty . Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Przy czym za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku zamawiającego( wpływu pieniędzy na rachunek zamawiającego przed upływem terminu składania ofert). UWAGA :Dokument w formie poręczenia lub gwarancji musi zawierać stwierdzenie, ze na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego wzywające do zapłaty wadium ( które to stanowi zabezpieczenie oferty), zgodnie z warunkami przetargu, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.wrotapomorza.pl/pl/bip/gminy/miloradz/zamowienia/ogloszenia_inwestycyjne/do_pobrania
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach