Przetargi.pl
ŚWIADCZENIE USŁUG WSPARCIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI, LOGISTYKI I KOMUNIKACJI PRZY REALIZACJI PROGRAMÓW POLSKA MUSIC ORAZ DIGITAL CULTURES

Instytut Adama Mickiewicza ogłasza przetarg

 • Adres: 00-560 Warszawa, ul. Mokotowska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 224 476 100 , fax. 224 476 152
 • Data zamieszczenia: 2019-03-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Adama Mickiewicza
  ul. Mokotowska 25
  00-560 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 224 476 100, fax. 224 476 152
  REGON: 14047007100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.iam.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa Instytucja Kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ŚWIADCZENIE USŁUG WSPARCIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI, LOGISTYKI I KOMUNIKACJI PRZY REALIZACJI PROGRAMÓW POLSKA MUSIC ORAZ DIGITAL CULTURES
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest Świadczenie usług wsparcia z zakresu administracji, logistyki i komunikacji przy realizacji Programów Polska Music oraz Digital Cultures. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ. 2. Usługi świadczone w ramach realizacji zamówienia: 1) Pomoc z zakresu administracji i komunikacji w projekcie Polska Music przy bieżących działaniach: a) wsparcie w działaniach komunikacyjnych i promocyjnych przy projektach Polska Music, b) archiwizacja materiałów informacyjnych dla partnerów projektu Polska Music, c) wsparcie logistyczne i administracyjne projektów Polska Music, w tym kontakt z polskimi partnerami, d) wsparcie administracyjne i logistyczne przy organizacji wizyt studyjnych projektu Polska Music, e) wsparcie komunikacyjne, logistyczne, administracyjne przy pracy managera Polska Music, f) administracja baz danych kontaktów, podsumowań i sprawozdań Polska Music, g) koordynacja kalendarza zespołu projektowego. 2) Pomoc w zakresie działań logistycznych, administracyjnych i komunikacyjnych w projekcie Digital Cultures przy bieżących działaniach: a) wsparcie nad przebiegiem komunikacji z partnerami zewnętrznymi między innymi: instytucjami publicznymi, artystami, wykładowcami akademickimi, przedstawicielami środowisk opiniotwórczych, itp., b) wsparcie administracyjne i logistyczne przy organizacji wizyt studyjnych projektu Digital Cultures, c) Wsparcie komunikacyjne, logistyczne, administracyjne przy pracy managera programu Digital Cultures, d) archiwizacja dokumentów związanych z organizacja wizyt studyjnych i projektami Digital Cultures, e) wsparcie przy aktualizacji i zarządzaniu bazami danych kontaktów programu Digital Cultures oraz materiałami promocyjnymi, f) wsparcie zespołu projektowego w sprawach administracyjnych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79500000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w ww. zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. 2.Jeżeli upoważnienie do podpisywania oferty, oświadczeń, reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców w postępowaniu i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty wynika z pełnomocnictwa - winno być ono udzielone (podpisane) przez osobę/osoby uprawnione zgodnie z wpisem do właściwego rejestru, oraz dołączone do oferty. Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach