Przetargi.pl
Zakup 4 stacji roboczych w ramach projektu PL/2017/PR/0008

Komenda Główna Policji ogłasza przetarg

 • Adres: 02-642 Warszawa, Puławska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 6012044, 601 59 75 , fax. 226 011 857
 • Data zamieszczenia: 2019-03-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Główna Policji
  Puławska 148/150
  02-642 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 6012044, 601 59 75, fax. 226 011 857
  REGON: 12137497000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.policja.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup 4 stacji roboczych w ramach projektu PL/2017/PR/0008
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest „Zakup 4 stacji roboczych w ramach projektu PL/2017/PR/0008” w podziale na zadania: Zadanie 1 – Sprzęt (Stacja robocza, Monitor typu Curved, Oprogramowanie antywirusowe) Zadanie 2 – Oprogramowanie specjalistyczne Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Załączniku nr 4 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30214000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Przystępując do przetargu, Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium, zaznaczając cel wpłaty, w wysokości odpowiednio: Zadanie 1 - 5.000,00 złotych (słownie: pięć tysięcy złotych), Zadanie 2 – 1 400,00 złotych (słownie: jeden tysiąc czterysta złotych). Forma wnoszenia wadium została opisana w Rozdziale IX SIWZ.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu wykazania, że oferowane dostawy spełniają wymagania Zamawiającego Wykonawca składa wraz z ofertą: 2.1. Formularz asortymentowy zgodnie z załącznikiem nr 1 do formularza ofertowego; 2.2. Wydruk testu wydajnościowego dla procesora PassMark Average CPU Mark, potwierdzającego spełnienie wymogu określonego w Opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik 4 do SIWZ). 2.3. Wydruk testu wydajnościowego dla karty graficznej PassMark Average GPU Mark, potwierdzającego spełnienie wymogu określonego w Opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik 4 do SIWZ) 3. Ponadto Wykonawca musi złożyć: Wypełniony Formularz ofertowy (o treści zgodnej z załącznikiem nr 1 do SIWZ).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach