Przetargi.pl
Świadczenie usług wielobranżowego nadzoruinwestorskiego dla zadania dotyczącego wykonania 7 mikroinstalacji prosumenckich na budynkachdydaktycznych A, C i E Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy przy ulicySejmowej 5a

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy ogłasza przetarg

 • Adres: 59-220 Legnica, ul. Sejmowa
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 076 7232281 , fax. 076 7232905
 • Data zamieszczenia: 2021-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy
  ul. Sejmowa 5A
  59-220 Legnica, woj. dolnośląskie
  tel. 076 7232281, fax. 076 7232905
  REGON: 39063479300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pwsz.legnica.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług wielobranżowego nadzoruinwestorskiego dla zadania dotyczącego wykonania 7 mikroinstalacji prosumenckich na budynkachdydaktycznych A, C i E Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy przy ulicySejmowej 5a
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotemzamówienia jest pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego koordynującego i nadzorującegobudowę i uruchomienie 7 prosumenckich mikroinstalacji fotowoltaicznych o mocy do 50 kW każda wraz zsystemem monitoringu, zlokalizowanych na dachach budynków A, C i E Państwowej Wyższej SzkołyZawodowej im. Witelona w Legnicy przy ulicy Sejmowej 5A, zgodnie z dokumentacją projektową orazbudowlano- wykonawczą opracowaną przez pracownię MMProjekt Marcin Marczydło z siedzibą: 35-083Rzeszów ul. Rymanowskiego 46/11. Wykonawca ponadto w ramach udzielonego zamówienia zobowiązanybędzie do współpracy z Zamawiającym w trakcie prac projektowych oraz na etapie przygotowania iprzeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych,których nadzór inwestorski dotyczy. 2. Nadzór inwestorski będzie prowadzony w zakresie wykonania robótkonstrukcyjno-budowlanych oraz elektrycznych i elektroenergetycznych. 3. Wykonawca zrealizujezamówienie w trzech etapach: Etap I – ocena i odbiór dokumentacji projektowej: - ocena kompletnościprojektów wykonawczych 7 mikroinstalacji prosumenckich przewidzianych do wykonania na dachachbudynków A, C i E, - odbiór projektów wykonawczych z częścią ekonomiczną (kosztorysami). Etap II –przygotowanie materiałów w tym dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nawykonanie robót budowlanych, których nadzór inwestorski dotyczy: - opracowanie części technicznejspecyfikacji istotnych warunków zamówienia, - opracowanie propozycji kryteriów oceny merytorycznej ofertw części dotyczącej potencjału technicznego wykonawcy robót budowlanych, - opracowanie propozycjipostanowień umowy dotyczących obowiązków wykonawcy robót budowlanych, - merytoryczne wsparcieprzy udzielaniu wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, - uczestnictwo w komisjiprzetargowej lub w charakterze biegłego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na robotybudowlane. ETAP III – realizacja robót budowlanych: - nadzór techniczny nad wykonaniem 7 mikroinstalacjiprosumenckich, zgodnie z dokumentacją projektową, - rozliczenie inwestycji, - odbiory robót – etapowe ikońcowe, - nadzór nad wykonaniem zamiennym w stosunku do zmienionej dokumentacji projektowej lub wprzypadku wystąpienia robót dodatkowych. 4. Charakterystyka robót budowlanych: - mikroinstalacjeprosumenckie są odrębnymi instalacjami, niezależnymi od siebie, które będą zasilały wydzielone instalacjeelektryczne i urządzenia zlokalizowane w poszczególnych segmentach budynków, poprzez dedykowane imRozdzielnice Główne włączone do sieci dystrybucyjnej. Projekty zostały oznaczone jakoA1,A2,A3,C4,C5,C6,E7 i stanowią integralną część SIWZ, - mikroinstalacja oznaczona A1 zasila instalacjęelektryczną i urządzenia w segmencie S3 budynku A i jest włączona do sieci poprzez RG zlokalizowaną wczęści piwnicznej segmentu S3. Panele fotowoltaiczne zlokalizowano na połaci dachu segmentu S3 w częściwschodniej i zachodniej, zgodnie z projektem, - mikroinstalacja oznaczona A2 zasila instalację elektryczną i urządzenia w segmentach S1 i 2 budynku A i jest włączona do sieci poprzez RG zlokalizowaną w częścipiwnicznej segmentu S1. Panele fotowoltaiczne zlokalizowano na połaci dachu segmentu S2 w częściwschodniej i zachodniej, zgodnie z projektem, - mikroinstalacja oznaczona A3 zasila instalację elektryczną iurządzenia w segmentach S4 i 5 budynku A i jest włączona do sieci poprzez RG zlokalizowaną w częścipiwnicznej segmentu S5. Panele fotowoltaiczne zlokalizowano na połaci dachu segmentu S4 w częściwschodniej i zachodniej, zgodnie z projektem, - mikroinstalacja oznaczona C4 zasila instalację elektryczną iurządzenia w segmencie S3 budynku C i jest włączona do sieci poprzez RG zlokalizowaną w częścipiwnicznej segmentu S3. Panele fotowoltaiczne zlokalizowano na połaci dachu segmentu S3 w częściwschodniej, zachodniej i południowej, zgodnie z projektem, - mikroinstalacja oznaczona C5 zasila instalacjęelektryczną i urządzenia w segmentach S1 i 2 budynku C i jest włączona do sieci poprzez RG zlokalizowanąw części piwnicznej segmentu S1. Panele fotowoltaiczne zlokalizowano na połaci dachu segmentu S2 wczęści wschodniej, zachodniej i południowej, zgodnie z projektem, - mikroinstalacja oznaczona C6 zasilainstalację elektryczną i urządzenia w segmentach S4 i 5 budynku C i jest włączona do sieci poprzez RGzlokalizowaną w części piwnicznej segmentu S5. Panele fotowoltaiczne zlokalizowano na połaci dachusegmentu S2 w części wschodniej, zachodniej i południowej, zgodnie z projektem, - mikroinstalacjaoznaczona E7 zasila instalację elektryczną i urządzenia w budynku E i jest włączona do sieci poprzez RGzlokalizowaną w tym budynku. Panele fotowoltaiczne zlokalizowano w na połaci dachu segmentu w częściwschodniej i zachodniej, zgodnie z projektem Zamawiający ustala kolejność realizacji poszczególnych mikroinstalacji: etap I - mikroinstalacja w budynku A, oznaczona jako A1 etap II - mikroinstalacja w budynku A,oznaczona jako A2 etap III - mikroinstalacja w budynku A, oznaczona jako A3 etap IV - mikroinstalacja wbudynku C, oznaczona jako C4 etap V - mikroinstalacja w budynku C, oznaczona jako C5 etap VI -mikroinstalacja w budynku C, oznaczona jako C6 etap VII - mikroinstalacja w budynku E, oznaczona jakoE7 Zamawiający przewiduje sukcesywne włączenie do sieci: w 2021r. mikroinstalacje oznaczone jako A1,A2 i A3 w 2022r. mikroinstalacje oznaczone jako C4, C5, C6 i E7 5. Zamawiający informuje, iż teren naktórym posadowione są budynki, w których realizowane będą roboty budowlane pozostaje pod ochronąDolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 6. Zamawiający informuje, że dokumentacjatechniczna dotycząca inwestycji będącej przedmiotem usługi nadzoru, w której posiadaniu jest aktualnieZamawiający, stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71247000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach