Przetargi.pl
Przygotowanie programu funkcjonalnoużytkowego dla inwestycji pn.: „Budowa Kliniki Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” na potrzeby Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich ogłasza przetarg

 • Adres: 50-367 Wrocław, Wybrzeże L.Pasteura
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 7841174 , fax. 71 7840045
 • Data zamieszczenia: 2021-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich
  Wybrzeże L.Pasteura 1
  50-367 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 71 7841174, fax. 71 7840045
  REGON: 00028898100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.umed.wroc.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przygotowanie programu funkcjonalnoużytkowego dla inwestycji pn.: „Budowa Kliniki Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” na potrzeby Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: Przygotowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla inwestycji pn.: „Budowa Kliniki Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” w oparciu o koncepcję programową (program medyczny) i koncepcję architektoniczną*, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego wraz z opracowaniami dodatkowymi niezbędnymi do realizacji zadania inwestycyjnego. * koncepcja programowa (program medyczny) jest dokumentem nadrzędnym nad koncepcją architektoniczną 2. Zakres prac do wykonania: 1) Zakres prac będzie obejmował: Część A - PFU Etap I 1.1) złożenie wniosku o lokalizację inwestycji celu publicznego, wniosków o przebudowę i przyłączenie do sieci; 1.2) opracowanie wstępnej wersji PFU – zwanym dalej PFU Etap I na parametrach założonych we wnioskach złożonych do organów, dokument jest potrzebny Zamawiającemu do wniosku o finansowanie inwestycji; 1.3) wyliczenie wstępnych kosztów realizacji inwestycji, w oparciu o metody i w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno–użytkowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389); Część B - PFU Etap II 1.1) opracowanie ostatecznej wersji PFU – zwanym dalej PFU Etap II, zgodnej z wymaganiami określonymi w uzyskanych uzgodnieniach, warunkach, decyzjach i badaniach, kompletnej pod względem celu, któremu ma służyć, w tym m.in.: a) koncepcji funkcjonalno-architektonicznej w formie graficznej; b) Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (WWiORB) obejmujących propozycję dotyczącą parametrów materiałów budowlanych, wyposażenia i urządzeń, na podstawie których Wykonawca, który będzie realizował zadanie opracuje Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (SSTWiORB) – parametry materiałów budowlanych, wyposażenia i urządzeń należy uzgodnić na etapie opracowania PFU z Zamawiającym; c) wyliczenie ostatecznych planowanych kosztów realizacji inwestycji, w oparciu o metody i podstawy obliczania planowanych kosztów robót budowlanych i prac projektowych, określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno– użytkowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389); d) uzyskanie warunków technicznych przyłączenia dla mediów z uwzględnieniem ewentualnych kolizji z istniejącą infrastrukturą; e) przygotowanie i złożenie wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego; f) analizę rocznych kosztów utrzymania obiektu przy uwzględnieniu dostępnych źródeł energii; g) inwentaryzację zieleni (dotyczy miejsca lokalizacji zamierzenia inwestycyjnego); h) przystosowanie obiektu dla osób o ograniczonej mobilności i percepcji, w tym osób z niepełnosprawnościami (wzroku, słuchu, ruchu); i) przygotowanie scenariusza pożarowego i planu ewakuacji uzgodnionego z rzeczoznawcą p.poż.; j) wyniki badań gruntowo-wodnych dla potrzeb posadowienia budynku; k) harmonogram rzeczowo-finansowy dla przedsięwzięcia; l) technologię wykonania robót budowlanych i organizację placu budowy; m) kopia mapy zasadniczej. 2) Opracowanie winno zostać wstępnie uzgodnione (zaopiniowane) z rzeczoznawcami: - do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych (obsługa pożarowa), - do spraw sanitarnohigienicznych, - do spraw BHP. 3) Dokumentacja powinna zawierać wszystkie wymagane obowiązującymi przepisami opinie, uzgodnienia, decyzje, pozwolenia, informacje. 4) Wykonawca sporządzi opracowania w 5 (pięciu) egzemplarzach w wersji papierowej oraz w 3 (trzech) egzemplarzach wersji elektronicznej edytowalnych w formacie DWG (zdjęcia w formacie JPG) i w 5 (pięciu) egzemplarzach w wersji elektronicznej nieedytowalnych, w formacie PDF (zdjęcia w formacie JPG). 5) Informacje zawarte w opracowaniu w zakresie technologii wykonania robót, doboru materiałów i urządzeń powinny określać przedmiot zamówienia zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. 3. Wykonawca winien podać w Formularzu ofertowym (wzór – zał. nr 1 do SIWZ) cenę przedmiotu zamówienia. 4. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp. 5. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71220000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach