Przetargi.pl
Świadczenie usług w zakresie wykonywania pogwarancyjnych okresowych przeglądów technicznych sprzętu i aparatury medycznej - ZP 80/16

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie ogłasza przetarg

 • Adres: 43-400 Cieszyn, ul. Bielska 4
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 33 852 05 11 wew. 252 , fax. 33 852 12 24
 • Data zamieszczenia: 2016-02-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie
  ul. Bielska 4 4
  43-400 Cieszyn, woj. śląskie
  tel. 33 852 05 11 wew. 252, fax. 33 852 12 24
  REGON: 00031334800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalslaski.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług w zakresie wykonywania pogwarancyjnych okresowych przeglądów technicznych sprzętu i aparatury medycznej - ZP 80/16
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie wykonywania pogwarancyjnych okresowych przeglądów technicznych sprzętu i aparatury medycznej. Zamówienie podzielone jest na 122 zadania, z których każde stanowi oddzielny przedmiot zamówienia. 2. W ramach realizacji poszczególnych części zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do: a) dokonywania okresowych przeglądów technicznych sprzętu, obejmujących w szczególności następujące czynności: o sprawdzenie prawidłowości ich działania, o sprawdzenie i czyszczenie elementów sprzętu, o ustawienie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów sprzętu, o kalibrację (jeśli dotyczy), o aktualizację oprogramowania (jeśli dotyczy), o sprawdzenie instalacji, kontrola sprawności zaworów (jeśli dotyczy), o legalizację (jeśli dotyczy), o wymianę zalecanych przez producenta danego sprzętu zużywalnych części i podzespołów, o badania bezpieczeństwa elektrycznego wg normy PN-EN 62 353 lub PN-EN 60 601 (jeśli dotyczy), Daty najbliższych przeglądów technicznych poszczególnych sprzętów określono w formularzu cenowym. Daty przeglądów są zapisane w formacie dzień-miesiąc, a o roku, którego data dotyczy decyduje następująca zasada: - daty od 01-04 do 31-12 - rok 2016; - daty od 01-01 do 31-03 - rok 2017. Zamawiający dopuszcza wykonanie przeglądów sprzętu w terminie wcześniejszym niż określony w formularz cenowym, jednak nie wcześniej niż 14 dni przed wskazaną datą. b) wykonywania przeglądów przy użyciu własnej aparatury kontrolno-pomiarowej, posiadającej aktualne świadectwa legalizacji/sprawdzenia, oraz własnych narzędzi i materiałów, c) ważność dokonanych przeglądów musi wynosić 12 miesięcy, d) stosowania w czasie przeglądów sprzętu wyłącznie fabrycznie nowych, oryginalnych części - zestawów serwisowych. W przypadku braku możliwości zamontowania oryginalnych części wynikających z przyczyn niezależnych od Wykonawcy przed przystąpieniem do przeglądu zobowiązany jest do poinformowania o zaistniałym fakcie Zamawiającego, e) odnotowywania faktu wykonania przeglądu poprzez stosowny wpis w paszporcie technicznym sprzętu, f) w przypadku stwierdzenia, iż przeglądany sprzęt jest uszkodzony, Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego sporządzenia wycenę naprawy, a jeżeli sprzęt musi zostać w sposób trwały wyłączony z eksploatacji (nie podlega naprawie) do nieodpłatnego wystawienia orzeczenia technicznego, stanowiącego podstawę do jego kasacji, g) przedstawienia Zamawiającemu do podpisu protokół z przeprowadzonego przeglądu, zawierającego w szczególności: nazwę sprzętu, typ, numer fabrycznych lub seryjny. Protokół ten będzie podstawą do wystawienia faktury VAT. 3. Świadczenie usług odbywać się powinno w miejscu zainstalowania sprzętu. Dojazd do miejsca wykonywania usługi jest własny kosztem Wykonawcy. W przypadku konieczności wykonania usługi serwisowej w siedzibie Wykonawcy, koszty transportu sprzętu od i do Zamawiającego pokrywa Wykonawca. 4. Usługi mogą być świadczone wyłącznie przez osoby przeszkolone w zakresie przeglądów sprzętu objętego niniejszym zamówieniem oraz zgodnie z wymogami producenta sprzętu/aparatury, obowiązującymi normami i odnośnymi przepisami, w tym również bhp i p/poż.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 504200005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin płatności
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpitalslaski.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach