Przetargi.pl
Świadczenie usług w zakresie utrzymania terenów zielonych w mieście i gminie Pisz

Gmina Pisz ogłasza przetarg

 • Adres: 12200 Pisz, ul. Gustawa Gizewiusza
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 087 4241200, 4241223 , fax. 874 235 429
 • Data zamieszczenia: 2017-12-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Pisz
  ul. Gustawa Gizewiusza 5
  12200 Pisz, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 087 4241200, 4241223, fax. 874 235 429
  REGON: 526506000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pisz.pl/bip

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług w zakresie utrzymania terenów zielonych w mieście i gminie Pisz
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie utrzymania terenów zielonych w mieście i gminie Pisz w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. Przedmiot zamówienia podzielony jest na 3 zadania. A. Zadanie nr 1: Zakres przedmiotu zamówienia w zadaniu nr 1 dotyczy: 1) utrzymania zieleńców miejskich części miasta położonej na zachód od rzeki Pisy o powierzchni ogólnej 6.939 m2 – zgodnie z załącznikiem nr 1 do wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 5a do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwanej dalej „SIWZ”; 2) utrzymania parków miejskich o powierzchni ogólnej 47.957 m2 – zgodnie z załącznikiem nr 2 do wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 5a do SIWZ; 3) utrzymania zieleńców miejskich części miasta położonej na wschód od rzeki Pisy oraz terenów nad rzeką Pisą o powierzchni ogólnej 35.716 m2 – zgodnie z załącznikiem nr 3 do wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 5a do SIWZ; 4) bieżącego utrzymania lasów komunalnych o powierzchni ogólnej 500.000 m2 – zgodnie z załącznikiem nr 4 do wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 5a do SIWZ. Szczegółowy zakres prac w zadaniu nr 1 został ujęty we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 5a do SIWZ. B. Zadanie nr 2: Zakres przedmiotu zamówienia w zadaniu nr 2 dotyczy utrzymania terenów osiedlowych o powierzchni 118.010 m2 - zgodnie z załącznikiem nr 1 do wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 5b do SIWZ. Szczegółowy zakres prac w zadaniu nr 2 został ujęty we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 5b do SIWZ. C. Zadanie nr 3: Zakres przedmiotu zamówienia w zadaniu nr 3 dotyczy utrzymania zieleńców, chodników przy ulicach oraz ulic w Piszu o powierzchni ogólnej 355.568 m2 - zgodnie z załącznikiem nr 1 do wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 5c do SIWZ. Szczegółowy zakres prac w zadaniu nr 3 został ujęty we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 5c do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77310000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do przetargu Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 1) na zadanie nr 1 – 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych); 2) na zadanie nr 2 – 6.000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych); 3) na zadanie nr 3 - 4.500,00 zł (słownie: cztery tysiące pięćset złotych). 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym); 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359, z późn. zm.). 3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu za termin jego wniesienia przyjmuje się dzień i godzinę uznania rachunku bankowego Zamawiającego. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca wnosi przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr 17 9364 0000 2002 0007 2065 0005. Do oferty należy wówczas dołączyć oryginał lub kopię dokumentu potwierdzającego przelew środków pieniężnych na rachunek Zamawiającego. 5. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż w pieniądzu, do oferty należy dołączyć oryginał dokumentu potwierdzającego jego wniesienie. 6. Z treści gwarancji lub poręczenia musi jednoznacznie wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 7. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 8. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 14. 9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 10. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał swoją ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 8, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. W takim przypadku Wykonawca wniesie wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 12. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 13. Wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana, zostanie zatrzymane wraz z odsetkami w przypadku, gdy: 1) Wykonawca odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 14. Wadium Wykonawcy zostanie zatrzymane wraz z odsetkami w przypadku, gdy Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyrazi zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowoduje brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 15. W przypadku wniesienia odwołania Zamawiający nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wezwie Wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie kieruje się jedynie do Wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp - pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia; 2) pełnomocnictwo do podpisania oferty - w przypadku, gdy ofertę składa pełnomocnik; 3) oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w formie innej niż w pieniądzu. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu do oferty należy dołączyć oryginał lub kopię dokumentu potwierdzającego przelew środków pieniężnych na rachunek Zamawiającego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach