Przetargi.pl
Świadczenie usług w zakresie transportu sanitarnego na okres 12 miesięcy (powtórzenie)

Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie ogłasza przetarg

 • Adres: 04-749 Warszawa, ul. Bursztynowa
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 224 735 145 , fax. 226 131 992
 • Data zamieszczenia: 2019-11-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie
  ul. Bursztynowa 2
  04-749 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 224 735 145, fax. 226 131 992
  REGON: 10669853000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mssw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług w zakresie transportu sanitarnego na okres 12 miesięcy (powtórzenie)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia został podzielony na 3 Zadania: Zadanie 1 Transport sanitarny pacjentów leczonych dializoterapią z miejsca zamieszkania do Ośrodka Dializ i z powrotem. Wykonawca obowiązany jest zapewnić: 1) transport pacjentów w ciągu sześciu dni w tygodniu od poniedziałku do soboty, 2) zabiegi dializoterapii odbywają się każdego dnia w ciągu trzech zmian, w godzinach: 730–1200, 1230–1700, 1730–2200. Czas trwania zabiegów oraz ilość zmian może ulec zmianie, tym samym może spowodować przesunięcie ustalonych godzin rozpoczęcia i zakończenia zabiegów, 3) dziennie dializowanych jest ok. 30 osób (liczba pacjentów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu), 4) samochód sanitarny przystosowany do przewożenia pacjentów w pozycji siedzącej z możliwością przewożenia pacjentów w pozycji leżącej na noszach, 5) skład osobowy: kierowca i sanitariusz albo zamiast sanitariusza ratownik medyczny, lub tylko kierowca (skład zespołu określany przez lekarza wystawiającego zlecenie przewozu), 6) świadczenie usług transportu sanitarnego zgodnie z harmonogramem przewozu pacjentów dializowanych. Liczba wykonanych km w okresie 1 miesiąca wynosi ok. 10 000 km. Zadanie 2 Transport sanitarny pacjentów w dni powszednie w godz. 1700 - 700, w dni wolne od pracy oraz niedziele i święta - całodobowo (kierunek do: DPS, ZOL, inne placówki lecznicze, miejsca zamieszkania, jak również do MSSW - na zamówienie Zleceniodawcy) Wykonawca obowiązany jest zapewnić: 1) samochód sanitarny przystosowany do przewożenia pacjentów w pozycji leżącej na noszach z miejscem siedzącym dla sanitariusza obok pacjenta, 2) skład osobowy: kierowca i sanitariusz albo zamiast sanitariusza ratownik medyczny, lub tylko kierowca (skład zespołu określany przez lekarza wystawiającego zlecenie na przewóz), 3) oczekiwanie na samochód sanitarny – od momentu zgłoszenia do przyjazdu do Zamawiającego w czasie nie przekraczającym 30 minut. Liczba wykonanych km w okresie 1 miesiąca wynosi ok. 7 000 km Zadanie 3 Transport materiału biologicznego do badań laboratoryjnych w tym krwi i preparatów krwiopochodnych w dni powszednie w godz. 1700-700, w dni wolne od pracy oraz niedziele i święta (całodobowo). Samochód sanitarny bezwzględnie wyposażony w lodówkę. Transport bez obsługi sanitariusza. Oczekiwanie na samochód sanitarny – od momentu zgłoszenia do przyjazdu do Zamawiającego w czasie nie przekraczającym 30 minut. Liczba wykonanych km w okresie 1 miesiąca wynosi ok. 2 000 km 2. Oferta może dotyczyć wszystkich lub wybranych Zadań. 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 4. Każdy Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez jednego Wykonawcę więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej alternatywy powoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę. 5. Realizacja zamówienia następować będzie przez okres 12 miesięcy od dnia zawarcia ważnej umowy z Wykonawcą wyłonionym w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 6. Oferty będą oceniane wg kryteriów podanych w pkt. XVI SIWZ. 7. Projekt umowy stanowiący Załącznik Nr 1 do SIWZ jest integralną częścią niniejszej dokumentacji i zapisy w nim zawarte traktuje się jako warunki udzielenia zamówienia. Podwykonawstwo 1) wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, 2) wykonawca jest zobowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom z podaniem przez wykonawcę firm podwykonawców. 3) zamawiający informuje, że nie zastrzega osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia. 4) jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 5) powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60130000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunku posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej : - w zakresie Zadania 1 - Wykonawca przedstawi zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu osób wydane przez starostę właściwego dla siedziby przedsiębiorcy, zgodnie z ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 58 ze zm.) Spełnienie warunków posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, Zamawiający będzie oceniał: - posiada zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu osób wydane przez starostę właściwego dla siedziby przedsiębiorcy – spełnia - nie posiada zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu osób wydane przez starostę właściwego dla siedziby przedsiębiorcy – nie spełnia - w zakresie Zadania 2 i 3 - Wykonawca przedstawi zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na użytkowanie pojazdów samochodowych jako uprzywilejowanych w ruchu drogowym zgodnie z ustawą z 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1990 ze zm.) Spełnienie warunków posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, Zamawiający będzie oceniał: - posiada zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na użytkowanie pojazdów samochodowych jako uprzywilejowanych w ruchu drogowym – spełnia - nie posiada zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na użytkowanie pojazdów samochodowych jako uprzywilejowanych w ruchu drogowym – nie spełnia
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wraz z ofertą Wykonawca składa: 1.1. Wypełniony Formularz Ofertowy stanowiący Załącznik Nr 2 do niniejszej SIWZ. 1.2 Oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. 1.3 Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. Dotyczy pkt. 1.2 i 1.3: a) Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w Rozdziale IV SIWZ powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu – zamieszcza informacje o tych podmiotach w składanych oświadczeniach, b) w przypadku konsorcjum, oświadczenia składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Potwierdzają one spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz barak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu. 1.4 Pełnomocnictwa – jeżeli oferta nie jest podpisania przez osobę upoważnioną i wykazaną w KRS.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach