Przetargi.pl
Świadczenie usług w zakresie, transportu i utylizacji odpadów medycznych pochodzących z diagnozowania, leczenia i profilaktyki medycznej, wytworzonych w 1 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SPZOZ z siedzibą w Lublinie, Al. Racławickie 23

1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie ogłasza przetarg

 • Adres: 20-049 Lublin, Al. Racławickie
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 261 183 203 , fax. 261 183 203
 • Data zamieszczenia: 2019-04-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie
  Al. Racławickie 23
  20-049 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 261 183 203, fax. 261 183 203
  REGON: 43102223200011
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.1wszk.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług w zakresie, transportu i utylizacji odpadów medycznych pochodzących z diagnozowania, leczenia i profilaktyki medycznej, wytworzonych w 1 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SPZOZ z siedzibą w Lublinie, Al. Racławickie 23
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych pochodzących z diagnozowania, leczenia i profilaktyki medycznej, wytworzonych w 1 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SPZOZ z siedzibą w Lublinie, Al. Racławickie 23 oznaczonych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 2014 r., poz. 1973), kodami: 18 01 01, 18 01 02, 18 01 03, 18 01 04, 18 01 06, 18 01 07, 18 01 08, 18 01 09, 18 01 10, 16 05 06. Zakres zamówienia zawiera formularz cenowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt. 7 Prawa zamówień publicznych. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w Formularzu Oferty części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę nazw firm Podwykonawców. Miejsce świadczenia usługi: 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z siedzibą w Lublinie, Al. Racławickie 23. Wymagany termin płatności 60 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. WYMAGANIA STAWIANE WYKONAWCOM: Wykonawca gwarantuje wykonanie usług objętych przedmiotem umowy z zachowaniem obowiązujących przepisów, w tym w szczególności ustawy z dn. 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017r. poz. 519) oraz ustawy z dn. 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r., poz. 21), ustawy z dn. 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2018 poz. 169), Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 09 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1923), Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2014 r., poz.1973), Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 stycznia 2014 r. w sprawie dokumentu potwierdzającego unieszkodliwianie zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych (Dz. U. 2014 r. poz. 107), Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 października 2016 r. w sprawie wymagań i sposobów unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych (D.U. z 2016r. , poz. 1819). Przekazywane do utylizacji odpady medyczne będą ewidencjonowane w karcie przekazania odpadów, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów. Zgodnie z art. 69 ust. 5 Ustawy o Odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z późn. zm.) - „Dopuszcza się sporządzanie zbiorczej karty przekazania odpadów, obejmującej odpady danego rodzaju przekazywane łącznie w okresie miesiąca kalendarzowego, za pośrednictwem tego samego transportującego odpady wykonującego usługę transportu odpadów temu samemu posiadaczowi odpadów. Zbiorczą kartę przekazania odpadów sporządza się niezwłocznie po zakończeniu miesiąca, którego dotyczy”; Wykonawca zobowiązuje się do terminowego dostarczania dokumentów związanych z gospodarowaniem odpadami. Wykonawca zapewnia transport odpadów medycznych do miejsca ich unieszkodliwiania, z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2018 poz. 169); Za załadunek, transport i unieszkodliwianie odpadów odpowiada Wykonawca przed Zamawiającym i wszystkimi organami nadzoru i kontroli w związku z realizowaną usługą. Zamawiający wymaga od Wykonawcy realizującego przedmiotową usługę, dokumentów potwierdzających unieszkodliwianie odpadów w instalacji wskazanej w ofercie . W przypadku awarii w miejscu wskazanym w ofercie, jako miejsce utylizacji odpadów -Wykonawca zapewni unieszkodliwianie odpadów w innej jednostce bez dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do dezynfekcji i mycia pojemników po ich opróżnieniu oraz odstawienia pojemników w miejsce ich lokalizacji – magazyn odpadów medycznych. Wykonawca zobowiązany jest do pozostawienia miejsca, z którego odbiera odpady w należytym porządku (np. sprzątając pozostałości z ewentualnie rozerwanych worków, ustawiając puste pojemniki). Wykonawca zobowiązany jest do ważenia odpadów w miejscu odbioru odpadów, w obecności przedstawiciela wytwórcy - kwituje ich odbiór. W przypadku pozostawienia nieuporządkowanego miejsca odpadów po ich odbiorze, za przysłanie środka transportu bez wagi lub za każdy dzień opóźnienia w odbiorze odpadów medycznych Wykonawca będzie zobowiązany zapłacić Zamawiającemu kary umowne w wysokości określonej w umowie. Wykonawca odpowiada za odpady z chwilą ich przejęcia. Zamawiający wymaga, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osoby dokonującej odbioru odpadów z terenu szpitala w 1 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z siedzibą w Lublinie, Al. Racławickie 23 przez cały okres realizacji Zamówienia. Najpóźniej w dniu poprzedzającym rozpoczęcie realizacji usług Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wykaz osób wraz z pisemnym oświadczeniem Wykonawcy lub jego podwykonawcy, że na podstawie umowy o pracę, zatrudnia i będzie zatrudniał przez cały okres obowiązywania umowy, pracowników wykonujących czynności, o których mowa w zdaniu poprzedzającym. Wykonawca zapewni Zamawiającemu w zakresie przedmiotu zamówienia dostawę pojemników do przechowywania odpadów w ilości odpowiedniej do zapotrzebowań Zamawiającego. Pojemność i ilość pojemników ma być dostosowana do potrzeb bieżących Zamawiającego i zapewnić zgodne z przepisami gromadzenie odpadów do dnia ich ponownego odbioru.Wykonawca zapewni Zamawiającemu 25 wózków do transportu odpadów z budynku Szpitala do miejsca gromadzenia Opis wózka (pojemnika) dwukołowego Pojemność 240 l Wysokość 1065 mm Szerokość 580 mm Głębokość 737 mm Szerokość pokrywy 583 mm Ø kół 200 mm Waga 14,4 Wykonawca zapewni Zamawiającemu kontener – chłodnię, który służyć będzie do przechowywania pojemników z odpadami medycznymi. Maksymalne rozmiary kontenera: długość maks. 1 m, szerokość maks. 0,5m. Kontener – chłodnia musi spełniać wymagania przynajmniej przenośnego urządzenia chłodniczego zgodnie z §5 Rozporządzeniem w sprawie szczegółowego postępowania z odpadami medycznymi. Kontener musi być wyposażony w sprawny agregat chłodniczy /230 V/, który utrzyma stałą temperaturę poniżej 10st.C bez względu na temperaturę na zewnątrz kontenera. Wykonawca wraz z dostawą kontenera zobowiązany jest dostarczyć „Raport z walidacji temperatury” dla dostarczonego urządzenia oraz aktualizowania go zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90524000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek udziału w postępowaniu za spełniony, jeżeli Wykonawca: posiada zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbioru, transportu, zagospodarowywania odpadów medycznych stosownie do danej grupy odpadów objętej przedmiotem zamówienia, zgodne z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017r. poz. 519) oraz ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r., poz. 21) lub odpowiedni wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 w/w ustawy o odpadach.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) Wypełniony i podpisany Formularz oferty Wykonawcy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ, b) Wypełniony formularz cenowy, według kosztów dostawy przedmiotu zamówienia, określonego w załączniku nr 1 do SIWZ c) Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert (art. 86 ust. 5 ustawy Pzp) zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy – wzór załącznik nr 5 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może złożyć dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą, który złożył ofertę w niniejszym postępowaniu, nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Warunek ten powinien spełniać każdy z Wykonawców samodzielnie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach