Przetargi.pl
Sukcesywna dostawa wraz z wniesieniem napojów profilaktycznych dla pracowników Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II ogłasza przetarg

 • Adres: 20-950 Lublin, Al. Racławickie
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. (81) 445 41 59 , fax. (81) 445 41 63
 • Data zamieszczenia: 2019-04-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  Al. Racławickie 14
  20-950 Lublin, woj. lubelskie
  tel. (81) 445 41 59, fax. (81) 445 41 63
  REGON: 51406400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.kul.lublin.pl/zamowienia-publiczne,16027.html
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Kościelna szkoła wyższa o pełnych prawach publicznych szkół wyższych

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywna dostawa wraz z wniesieniem napojów profilaktycznych dla pracowników Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa wody mineralnej wraz z wniesieniem na potrzeby BHP dla pracowników jednostek organizacyjnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w Załączniku nr 1 do SIWZ. 2.Dostawy odbywać się będą nie częściej niż trzy razy w tygodniu przez cały okres trwania umowy według własnego zapotrzebowania Zamawiającego. 3.Wykonawca zapewnia realizację dostaw sukcesywnie, w dniach roboczych, liczonych od dnia złożenia zamówienia zgodnie ze złożoną deklaracją w formularzu „Oferta Wykonawcy” stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. Przez „dni robocze” rozumie się dni od poniedziałku do piątku. Za dzień złożenia zamówienia uważa się dzień przesłania zamówienia Wykonawcy. 4.Miejsce dostawy przedmiotu zamówienia znajduje się w następujących lokalizacjach: w Lublinie, w Stalowej Woli, w Tomaszowie Lubelskim oraz Kazimierzu Dolnym. Szczegółowy punkt dostawy zostanie wskazany Wykonawcy każdorazowo przez osoby wskazane przez Zamawiającego do realizacji umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15981000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 1)wypełniony i podpisany formularz Oferta Wykonawcy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, zawierający w szczególności: wskazanie oferowanego przedmiotu zamówienia, łączną cenę ofertową brutto, zobowiązanie dotyczące terminu realizacji zamówienia, warunków płatności, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i wzoru umowy bez zastrzeżeń, a także informacje dotyczące ewentualnych podwykonawców; 2)oświadczenie wskazane w Rozdziale VII ust. 1 niniejszej SIWZ; 3)pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym postępowaniu, w przypadku, gdy dokumenty składające się na ofertę nie będą podpisywane przez osobę lub osoby wskazane, jako osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy w rejestrze sądowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy. Z pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać, do jakich czynności prawnych dana osoba lub osoby zostały umocowane. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach