Przetargi.pl
Świadczenie usług w zakresie transportu drogowego na terenie działalności RDW Włocławek w 2021r. z podziałem na 2 części

Województwo Kujawsko-Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, krajowy numer identyfikacyjny 9561969539 w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy ogłasza przetarg

 • Adres: 85-010 Bydgoszcz, ul. Dworcowa
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 52 3705717 , fax. 52 3705740
 • Data zamieszczenia: 2020-12-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Województwo Kujawsko-Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, krajowy numer identyfikacyjny 9561969539 w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
  ul. Dworcowa 80
  85-010 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 52 3705717, fax. 52 3705740
  REGON: 09236416000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.zdw-bydgoszcz.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług w zakresie transportu drogowego na terenie działalności RDW Włocławek w 2021r. z podziałem na 2 części
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Nazwa zamówienia: „Świadczenie usług w zakresie transportu drogowego na terenie działalności RDW Włocławek w 2021r. z podziałem na 2 części” CPV 60 11 20 00 –6 Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego 2. Zakres zamówienia: 1) Zamówienie podzielono na 2 części zamówienia: Część zamówienia nr 1: Usługa w zakresie transportu towarów samochodem skrzyniowym o ładowności (5Mg -6Mg) wraz z kierowcą –przyjęto 1 500 godzin, usługa koparko ładowarką o poj. łyżki co najmniej 0,15 m3 wraz z operatorem –przyjęto 180 godzin, -miejsce podstawienia: baza RDW we Włocławku, ul. Mielęcińska 13, Część zamówienia nr 2: Usługa w zakresie transportu towarów samochodem skrzyniowym o ładowności (5Mg -6Mg) wraz z kierowcą -przyjęto 800 godzin, usługa koparko ładowarką o poj. łyżki co najmniej 0,15 m3 wraz z operatorem –przyjęto 100 godzin, -miejsce podstawienia: baza RDW w Rumiankowie k/Lipna, 2) Zakres usług drogowego transportu towarów na potrzeby RDW określa Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zał. nr 13 do SIWZ. 3) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość oraz zgodność z ustaleniami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia. 4) Wykonawca zobowiązany jest prowadzić prace w taki sposób by ograniczyć utrudnienia w ruchu do niezbędnego minimum oraz by nie wyrządzić szkód uczestnikom ruchu drogowego. Wszelkie szkody z tytułu likwidacji szkód wyrządzonych uczestnikom ruchu drogowego poniesie Wykonawca. 3. Zamówienie realizowane będzie na podstawie telefonicznych zgłoszeń przekazywanych przez uprawnionych pracowników Zamawiającego do uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy w zdeklarowanym przez Wykonawcę czasie przystąpienia do realizacji zgłoszenia. Czas przystąpienia do realizacji zgłoszenia wynosić będzie max….. godzin/y. Po zrealizowaniu zgłoszenia Wykonawca ma obowiązek poinformować telefonicznie uprawnionych pracowników Zamawiającego o zrealizowaniu zgłoszenia. W następnym dniu roboczym po zrealizowaniu zgłoszenia uprawniony przedstawiciel Wykonawcy ma obowiązek przedłożyć do zatwierdzenia do uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego, który przekazał telefoniczne zgłoszenie kartę pracy z wyszczególnioną ilością godzin danej jednostki sprzętu wg. pozycji w kosztorysie ofertowym. 4. Zamówienie realizowane będzie na drogach wojewódzkich administrowanych przez RDW Włocławek. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia ilości dróg i zmiany ich długości w trakcie realizacji zamówienia w wyniku ewentualnych zmian organizacyjnych, zakwalifikowania dróg innych kategorii do kategorii dróg wojewódzkich i odwrotnie, przejęcia lub oddania dróg od innych zarządców na podstawie odrębnych przepisów. 5. Kwoty umów równe będą środkom, jakie zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia, które odczytane zostaną podczas otwarcia ofert. 6. Zamawiający przewiduje zastosowanie prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp. Przy zastosowaniu przez Zamawiającego prawa opcji na realizację usług transportu wysokość opcji może wynosić maksymalnie 10% wartości pierwotnej przedmiotu zamówienia. 6.1. Wszystkie wymagania zawarte w opisie przedmiotu zamówienia dotyczą także realizacji zamówienia w ramach prawa opcji. 6.2. Wykonanie zamówienia przy zastosowaniu prawa opcji będzie w terminie do 31 grudnia 2021r. 6.3. O zastosowaniu prawa opcji Zamawiający poinformuje Wykonawcę na piśmie nie później niż 7 dni kalendarzowych przed realizacją. 6.4. Kwota rzeczywista wynagrodzenia końcowego Wykonawcy uzależniona będzie od realnego zapotrzebowania na usługi objęte przedmiotem niniejszej umowy i realnego zakresu realizowanych na rzecz Zamawiającego usług, objętych przedmiotem niniejszej umowy. 6.5. W przypadku uruchomienia Zamawiający deklaruje skorzystanie z prawa opcji w min. 1% dodatkowego założonego zakresu. Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego w przypadku, gdy Zamawiający z prawa opcji nie skorzysta.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60112000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 1.1. Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Aktualną licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy na podstawie art.11 ustawy o transporcie drogowym z dnia 14 października2019r. (t.j. Dz.U. 2019. poz. 2140 z póź, zmian.) lub równoważne uprawnienia wydane w kraju siedziby/zamieszkania
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ, 2) Kosztorys ofertowy – załącznik nr 2a-2b do SIWZ, 3) Oświadczenia i dokumenty, o których mowa w rozdziale V punkt 1-2 4) Zobowiązanie lub inne dokumenty podmiotów oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – w przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów; 5) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii; 6) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tj. Dz.U.2019.700 z późn. zmianami), a wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty. 7) W przypadku ustanowienia pełnomocnika do podpisywania oferty winno być dołączone pełnomocnictwo (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) o ile nie wynika ono z innych dokumentów dołączonych do oferty. 8) Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązku informacyjnego (RODO) – załącznik nr 11 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach