Przetargi.pl
Świadczenie usług w zakresie rezerwacji, sprzedaży i sukcesywnego dostarczania biletów lotniczych na trasach zagranicznych i krajowych, wraz z obowiązkowym ubezpieczeniem podróżnych i ich bagażu w czasie lotu, w ramach działań Zamawiającego

Województwo Małopolskie ogłasza przetarg

 • Adres: 31-156 Kraków, Basztowa
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. (12)6303408 , fax. (12)6160144
 • Data zamieszczenia: 2019-12-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Województwo Małopolskie
  Basztowa 22
  31-156 Kraków, woj. małopolskie
  tel. (12)6303408, fax. (12)6160144
  REGON: 35155428700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.malopolska.pl/umwm

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług w zakresie rezerwacji, sprzedaży i sukcesywnego dostarczania biletów lotniczych na trasach zagranicznych i krajowych, wraz z obowiązkowym ubezpieczeniem podróżnych i ich bagażu w czasie lotu, w ramach działań Zamawiającego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie rezerwacji, sprzedaży i sukcesywnego dostarczania biletów lotniczych na trasach zagranicznych i krajowych, wraz z obowiązkowym ubezpieczeniem podróżnych i ich bagażu w czasie lotu, w ramach działań Zamawiającego. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki wykonania zamówienia zawarte są we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do siwz. 3. Oznaczenie wg CPV: 63512000-1 Usługi sprzedaży biletów podróżnych i pakietów wycieczkowych, 4. Wielkość szacunkowa zamówienia podstawowego wynosi: 268 859,26 zł netto. 5. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji. Przedmiot umowy w ramach opcji będzie realizowany od dnia zakończenia zamówienia podstawowego do wyczerpania kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia z opcji, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2021 r. 6. Wielkość szacunkowa wynikająca z prawa opcji wynosi około 268 859,26 zł netto. 7. Jeśli w opisach występują: nazwy znaków towarowych, patentów lub pochodzenia należy to traktować jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są produkty równoważne pod względem zastosowania, materiałów, funkcjonalności, itp. 8. Zamówienie jest finansowane: a) ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg Europa Środkowa z budżetu projektu HoCare2.0 „Dostarczanie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie opieki domowej poprzez wzmocnienie współpracy w ramach poczwórnej helisy oraz wdrażanie zasad współtworzenia w terytorialnych ekosystemach innowacji” b) ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (PT RPO WM), c) ze środków projektu zintegrowanego LIFE pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”/LIFE-IP MALOPOLSKA/LIFE14 IPE PL 021 d) ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG EUROPA, z budżetu projektu „InnoBridge – zmniejszenie różnic w poziomie innowacyjności dzięki efektywnemu i sprawnemu przekształcaniu wyników prac B+R w sukces komercyjny” e) ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG Europa - Europejska Współpraca Terytorialna 2014 – 2020, z budżetu projektu "STOB regions – Succession and Transfer of Business in Regions". f) ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (PU2), g) ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg Europa z budżetu projektu SYMBI „Symbioza przemysłowa na rzecz zrównoważonego rozwoju regionalnego i efektywnego gospodarowania zasobami w gospodarce o obiegu zamkniętym” h) ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg Europa z budżetu projektu ITHACA „Innowacje w zdrowiu i opiece dla wszystkich” f) ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg Europa z budżetu projektu CRinMA „Zasoby kulturowe na obszarach górskich”. oraz ze środków budżetu Województwa. 9. Zamawiający zgodnie z dyspozycją art. 29 ust. 3a ustawy nie wymaga, aby osoba/osoby uczestnicząca/ce w realizacji zamówienia, była/były zatrudniona/e przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 63512000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: I. Oświadczenia i dokumenty składane wraz z ofertą: 1. Do oferty wykonawca winien dołączyć Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania – załącznik nr 2 do siwz. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania. 2. W przypadku wspólnego ubiegania się przez wykonawców o zamówienie, oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1. 4. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1. 5. Jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (wzór zobowiązania –zał. nr 7 do siwz) 6. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik wraz z ofertą winno być złożone pełnomocnictwo dla tej osoby określające jego zakres. Pełnomocnictwo winno być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. 7. Wszelkie pełnomocnictwa winny być załączone do oferty w formie oryginału lub urzędowo poświadczonego odpisu pełnomocnictwa (notarialnie – art. 96 ustawy z 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie /tj. Dz. U. z 2014 poz. 164 z późn. zm./) II. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej: 1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żąda oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 2. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie, o którym mowa w ust. 1. 3. Oświadczenie składane jest w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Adres Zamawiającego: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Dziennik Podawczy (budynek B), ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków. 4. Wzór oświadczenia wraz z informacją, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, zostanie zamieszczony przez Zamawiającego na stronie internetowej, na której była zamieszczona siwz wraz z załącznikami. III. Forma składania dokumentów: 1. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. 2016 poz. 1126 z późn. zm.) składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 2. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą. 3. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem. 4. Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 5. Jeżeli Zamawiający nie wskazał formy złożenia dokumentów lub nie wynika ona z Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów (Dz. U. 2016 poz. 1126 z późn. zm.) lub ustawy, to Zamawiający wymaga złożenia dokumentu w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach