Przetargi.pl
Świadczenie usług w zakresie rezerwacji, sprzedaży i dostarczania biletów lotniczych na przewozy pasażerskie na potrzeby UKSW w Warszawie Numer referencyjny

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie ogłasza przetarg

 • Adres: 01-815 Warszawa, Dewajtis
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. - , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2018-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  Dewajtis 5
  01-815 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. -, fax. -
  REGON: 195600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dzp.uksw.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług w zakresie rezerwacji, sprzedaży i dostarczania biletów lotniczych na przewozy pasażerskie na potrzeby UKSW w Warszawie Numer referencyjny
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wyszukiwanie dogodnych połączeń, rezerwacja, zakup i dostawa biletów lotniczych (linii rejsowych oraz tanich linii lotniczych) na trasach krajowych i międzynarodowych, zgodnie z Formularzem „Oferta” zawartym w Rozdziale III SIWZ. Pozostałe warunki realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy (Rozdział IV SIWZ). 2. W ramach przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga od Wykonawcy: zapewnienia kompleksowej obsługi podróży, bezkolizyjnej realizacji połączeń wieloetapowych krajowych i międzynarodowych oraz możliwości ich łączenia, zakupu najtańszych biletów, wyznaczania co najmniej 3 optymalnych dla Zamawiającego połączeń (najdogodniejszych i najtańszych) na danej trasie na jedno zapytanie Zamawiającego, zapewnienia bezkosztowej możliwości odwołania rezerwacji lub zmiany trasy bądź terminu podróży zgodnie z wymogami zastosowanej taryfy lotniczej, przepisami IATA oraz przepisami danej linii lotniczej oraz nieodpłatnego dostarczania przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego, w czasie określonym przez Zamawiającego wszelkich dokumentów związanych z realizacją zamówienia w szczególności zamówionych przez Zamawiającego biletów. Zamawiający będzie składał zamówienie na usługę pisemnie (e-mailem) albo telefonicznie w terminach ustalanych przez Zamawiającego, w zależności od zaistniałej sytuacji. 3. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał certyfikat IATA (Międzynarodowe Stowarzyszenie Transportu Lotniczego).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 63510000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oświadczenie o grupie kapitałowej: 1.1. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej co inni Wykonawcy, którzy złożyli oferty w postępowaniu. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą, który złożył ofertę w tym samym postępowaniu, nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 1.2. W przypadku konsorcjum, oświadczenie, o którym mowa w pkt. 1.1. składa oddzielnie każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 2. Pełnomocnictwa: 2.1. jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy. Stosowne pełnomocnictw w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, należy dołączyć do oferty; 2.2. pełnomocnictwo udzielane osobom podpisującym ofertę, o ile prawo do reprezentowania wykonawcy nie wynika np. z dokumentu rejestrowego, należy dołączyć do oferty.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach